Kjelde: NARF og BDO Noraudit


Underskudd for inntektsåret 2008 kan dermed tilbakeføres til fradrag i inntektsårene 2006 og 2007, mens underskudd for inntektsåret 2009 kan tilbakeføres til fradrag i inntektsårene 2007 og 2008. I praksis gjennomføres tilbakeføringen ved at selskapene får et skattefradrag ved ligningen for underskuddsåret. Selskaper med underskudd i 2008 og/eller 2009 vil dermed få utbetalt skatteverdien av underskuddet, så langt dette kan tilbakeføres i inntekten for de to inntektsårene forut for underskuddsåret.


Tilbakeføringsadgangen er begrenset til å gjelde aksjeselskaper og lignende innretninger, og det skal gjelde en beløpsgrense for tilbakeførbart underskudd på 5 millioner kroner per selskap for hvert underskuddsår. Tilbakeføringsadgangen etter den midlertidige ordningen vil supplere gjeldende regler om fremføring av underskudd.


Forslaget er en del av Regjeringens tiltakspakke for å trygge eksisterende arbeidsplasser og skape nye – i lys av den pågående finanskrisen. 


Eksempel:Selskapet hadde et overskudd i 2007 på kr 7 000 000. I 2008 får det imidlertid et underskudd på kr 5 000 000. Dette underskuddet kan etter forslaget tilbakeføres mot overskuddet fra 2007, slik at skatteverdien av underskuddet, kr 1 400 000, kommer til utbetaling ved ligningen av 2008 (høsten 2009).


I 2009 får det et underskudd på kr 3 500 000. Av dette vil kr 2 000 000 kunne tilbakeføres mot resten av overskuddet fra 2007, slik at skatteverdien av dette, kr 560 000, kommer til utbetaling ved ligningen av 2009 (høsten 2010). Overskytende underskudd, kr 1 500 000, er det ikke noe overskudd å tilbakeføre mot. Dette vil dermed ikke kunne utnyttes i forhold til den foreslåtte ordningen, men kan fremføres til fradrag i senere års overskudd (som et fremførbart underskudd).


Utvidet grunnlag i Skattefunnordingen
På skatteområdet foreslås det i tillegg å heve takene på beregningsgrunnlagene for støtte til Forskning- og utvikling (FoU) gjennom Skattefunnordningen. Taket på 4 mill. kroner pr. inntektsår for egenutført FoU foreslås hevet til 5,5 mill. kroner pr. år, mens taket for innkjøpt FoU foreslås hevet fra 8 til 11 mill. kroner pr. år.


Hevingen av takene anslås å øke støtten til FoU gjennom Skattefunn med om lag
180 mill. kroner påløpt i 2009 og bokført i 2010. Endringen foreslås å tre i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2009. 


Mer om forslagene kan leses her: Ot.prp. nr. 30 (2008-2009). Se eventuelt også pressemelding fra Finansdepartementet.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon