Kjelde: NARF


Regjeringen foreslår at det opprettes én landsdekkende klagenemnd for skatt og merverdiavgift – Skatteklagenemnda. Den skal erstatte dagens fem regionale skatteklagenemnder, skatteklagenemdene for de to sentralskattekontorene og Klagenemnda for merverdiavgift.
Skatteklagenemda får om lag 2500 klagesaker til behandling hvert år. Nemnda skal organiseres i mindre og større avdelinger for å sikre rask behandling av enkle saker og grundigere behandling av saker som reiser tvil. Regjeringen legger opp til at nemnda kan få en fulltidsansatt leder. I tillegg opprettes et eget sekretariat, og kravene til nemndmedlemmenes kompetanse skjerpes. Styrking av kompetansen skal skje gjennom å stille krav om at alle nemndsmedlemmene må ha utdannelse og arbeidserfaring som jurist, økonom eller revisor. Medlemmene oppnevnes av Finansdepartementet, og ulike interesseorganisasjoner kan foreslå kandidater.


Tidligere var det skattekontoret som forberedte saker for nemda. Med forslaget om nytt sekretariat vil Regjeringen sikre at klagesaker blir vurdert av nye saksbehandlere som har distanse til tidligere avgjørelser. Sekretariatet blir underlagt Skattedirektoratet og skal ta stilling til alle sakene som legges fram for nemnda. Samtidig foreslår Regjeringen å lovfeste at Skatteklagenemnda er uavhengig og ikke kan instrueres.


Den nye nemndsstrukturen åpner for fleksible løsninger. For å ta unna det forventede antall saker foreslås det å dele nemnda i avdelinger med tre medlemmer. Dersom disse ikke er enige, eller ett av medlemmene krever det, skal saken gå videre til såkalt stor avdeling med fem nye medlemmer. Stor avdeling skal alltid behandle sakene i møte. Avdelingene kan spesialiseres i behandlingen av enkelte saksområder. Samtidig blir det mulig å fordele sakene slik at nemndas samlede kapasitet kan utnyttes best mulig.


Nemnda kan i den enkelte sak bestemme at skattyter skal få møte i nemnda. Skattyter skal imidlertid ikke ha rett til å møte i nemnda.


Saken er nå på høring med høringsfrist 1. august 2014. En ny nemndsordning vil tidligst kunne være klar fra 2016.


Fagutvalget i NARF vil behandle saken. Vi tar gjerne imot meningsytringer fra medlemmene som kan bringes inn i saksbehandlingen.


Vedlegg:


Høringsbrev og høringsnotat

Klikk her for utskriftsvennleg versjon