Kjelde: NARFI proposisjon 148 L (2010–2011) foreslås det at kravet til minste aksjekapital for aksjeselskaper i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 3-1 første ledd settes ned fra 100 000 kroner til 30 000 kroner.I tillegg foreslås det at aksjeloven § 2-5 første ledd endres slik at den innskutte aksjekapitalen skal kunne brukes til å dekke utgiftene ved å stifte aksjeselskapet.


I proposisjonen foreslås det videre at bekreftelse av aksjeinnskuddene ved stiftelse og kapitalforhøyelse skal kunne avgis av en finansinstitusjon, i stedet for revisor, når aksjeinnskuddene utelukkende skal gjøres opp med penger.


Regjeringen foreslår i denne omgang ikke å endre kravet i aksjeloven § 2-8 annet punktum om at revisor skal avgi erklæring om at åpningsbalansen er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. I NARF stiller vi spørsmål ved om dette skyldes en uteglemmelse, og vil følge opp dette.


Med unntak av forslaget om nedsettelse av kravet til minste aksjekapital, foreslås tilsvarende endringer i lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper.


Kapitalbehovet ved stiftelse av aksjeselskap blir etter forslagene betydelig lavere enn etter gjeldende lov. Formålet med forslaget er å stimulere til flere nyetableringer av virksomheter i aksjeselskaps form.


Forslagene har bakgrunn i Gudmund Knudsens utredning Forenkling og modernisering av aksjeloven. Justisdepartementet vil fremme en proposisjon om de øvrige forslagene i utredningen på et senere tidspunkt.


Det er ikke sagt konkret når endringene forventes å tre i kraft. Vi vil anta saksbehandlingen på Stortinget vil skje før jul, slik at endringene kan gjøres gjeldende fra 2012.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon