Kjelde: NARF

NARF har påpekt at det mest utfordrende ved å etablere et regelråd, er å sikre at regelrådet får tilstrekkelig kompetanse og tyngde, samtidig som at regelrådet fortrinnsvis ikke forsinker arbeidet med lovforslag som sendes på ordinær høring. 

NARF har videre understreket at «øvrige relevante forhold» er en viktig del av mandatet, samt at kost-nytte vurderinger bør være noe som særlig vektlegges av et regelråd. NARF har også anbefalt at kontroll blir regelrådets viktigste funksjon, og at veiledning primært blir et resultat av det rådet publiserer som en årlig redegjørelse for sitt arbeid.

Regelrådets plassering i utredningsfasen
Hva gjelder regelrådets plassering er det etter vår vurdering viktig at regelrådet fortrinnsvis får seg forelagt høringsnotater i forkant av ordinær høring. På denne måten vil regelrådet stå fritt til å påpeke mangler eller svakheter som departementet kan hensynta og utrede nærmere før saken sendes på ordinær høring. Denne arbeidsformen vil også gi de ordinære høringsinstanser et ekstra incitament til å påpeke eller bringe til torgs egne erfaringer med det som er påpekt av regelrådet.  

Myndighet
Regelrådet skal ikke ha vetorett da dette strider mot det konstitusjonelle system. NARFs anbefaling er at regelrådet må kunne stå fritt til å stille spørsmålstegn ved en regel eller regelendring, uten at regelrådet også må begrunne hvorfor de mener at for eksempel de administrative byrder ikke er tilstrekkelig ivaretatt. Som eksempel må det være tilstrekkelig at regelrådet påpeker at et nytt rapporteringskrav ikke er tilstrekkelig utredet i forhold til nytten for den myndighet som skal motta det rapporteringspliktige forholdet, eller ved kostnadene til den næringsdrivende og deres hjelpere som må innrapportere forholdet.  

Det er også viktig at både de personer som oppnevnes som rådsmedlemmer og sekretariatet besitter bred kompetanse og innehar praktisk erfaring. For å sikre tilstrekkelig praktisk erfaring for de personer som skal oppnevnes mener NARF at oppnevnelsen av rådsmedlemmene bør skje i samråd med næringslivsorganisasjonene.

Utover ovennevnte er NARF positive til opprettelsen av et regelråd som må sees på som et bra tiltak for norsk næringsliv. Det viktigste er etter vår vurdering å få opprettet regelrådet snarest, for deretter å evaluere arbeidet ettersom man får erfaringer med dette.   

Klikk her for utskriftsvennleg versjon