Kjelde: Regnskap Norge

Under følgjer ei oversikt over endringar i lover og føreskrifter frå 1. juli 2022 på Finansdepartementet sitt ansvarsområde.

Forsinkelsesrente og standardkompensasjon

Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for andre halvår 2022. Rentesatsen skal være 9,25 prosent p.a. Satsen for standardkompensasjon for inndrivelseskostnader er fastsatt 400 kroner. Forskriften er fastsatt med virkning fra 1. juli 2022.

Oppdaterte forskrifter om pensjon fra første krone

Det er fastsatt enkelte endringer i overgangsreglene om pensjon fra første krone og i forskrift til innskuddspensjonsloven for å gjøre det klart at alle foretak med pensjonsordning etter de private tjenestepensjonslovene kan benytte overgangsreglene for pensjon fra første krone, og for å sikre at ordlyden i forskrift til innskuddspensjonsloven er konsistent med at det skal gis sparing fra første krone.

Endringer i skattebetalingsloven om blant annet frist ved klage over pålegg og tvangsmulkt

Det er gjort endringer i skattebetalingslovens regler om frist ved klage over pålegg om oppbevaring av regnskapsmateriale, klage over pålegg om å gi opplysninger for tredjeperson og klage på avgjørelse om ilagt tvangsmulkt. Fristene utvides og samsvarer med tilsvarende frister i skatteforvaltningsloven, og det er gjort endringer som sikrer at reglene om hvem vedtak sendes til er like etter skattebetalingsloven og skatteforvaltningsloven. Skattebetalingslovens regler om oversendelse av vedtak om tvangsmulkt er gjort teknologinøytrale, og det er gjort endringer i reglene om hvem som har betalingsansvar for ilagt mulkt. Endringene trådte i kraft 22. juni 2022.

Gjeninnføring av flypassasjeravgiften

Det er vedtatt å gjeninnføre flypassasjeravgiften, med sats på 80 kroner for flyginger med sluttdestinasjon i Europa og 214 kroner for andre flyginger.

Toll – fullmakt til å innføre tolltiltak mot Russland

Stortinget har gitt regjeringen fullmakt til å innføre tiltak på tollområdet i krigssituasjoner eller ved annen internasjonal krisesituasjon. Fullmakten gjelder dersom vilkårene for sikkerhetsunntak i WTOs (World Trade Organization) avtaleverk er oppfylt. Det kan for eksempel være aktuelt å bruke fullmakten til å innføre tolltiltak mot Russland som følge av krigen i Ukraina.

Redusert engangsavgift for rullestoldrosjer

Det innføres en ny avgiftsgruppe i engangsavgiften for personbildrosjer med universell utforming. Avgiften utgjør om lag 40 pst. av avgiften på ordinære personbiler.

Bankpakken

Det er fastsatt lov- og forskriftsendringer om gjennomføring av regler som svarer til EUs bankpakke. Bankpakken inneholder endringer i bl.a. kapitalkravs- og krisehåndteringsregler for banker og andre finansforetak, herunder utvidelse av den såkalte SMB-rabatten som reduserer bankenes kapitalkrav for utlån til små og mellomstore bedrifter. Endringene trådte i kraft 1. juni 2022.

Meir informasjon finn du på Regjeringa sine sider 

Klikk her for utskriftsvennleg versjon