Saker som er omtalt er bl.a. • Skattesatsar for 2012
 • Minstefrådrag aukar frå 36 % til 38 %, maksimalt kr 78.150
 • Fagforeiningskontingent aukar frå 3.660 til kr 3.750
 • Særfrådrag for store sjukdomsutgifter blir fjerna over tre år, 2012 er første året med nedtrapping. Utgifter til tannhelse, bustad og transport blir fjerna i 2012.
 • Fritaksmetoden – forenklingar i treprosentregelen
 • Oppheving av reglane om korreksjonsinntekt
 • Auka avskrivingssats for bygg med levetid kortare enn 20 år
 • Trygdeavgift i primærnæringar aukar frå 7,8 % til 11 %
 • Auke i jordbruksfrådrag. Generelt frådrag aukar til 63.500, ny øvre grense kr 166.400. Frådraget aukar frå 32 % til 38 %
 • Skjerpa skattlegging av utleige av tomannsbustad. Likebehandling med andre bustader ved at berre inntil halvparten av heile tomannsbustaden vil kunne leigast ut skattefritt.
 • Meirverdiavgift på matvarer aukar frå 14 % til 15 %

 (Finansdepartementet)

Klikk her for utskriftsvennleg versjon