Stikkord: • Prosentligningsmodell for beskatning av firmabil og yrkesbil. Fri bil.
 • Særfradraget for forsørgelse oppheves. Se Ot.prp. nr. 1 (2004-2005) kapittel 10.
 • Skatteendring for yrkesaktive som pendler mellom hjemmet og pendlerbolig ved arbeidsstedet, jf. Skatteloven § 6-13. Fradragsretten for merutgifter til kost ved pendling faller bort. (gjeninnført mai 2005)
 • Reglene for særfradrag for store sykdomsutgifter er endret
 • Ordningen med prosentligning av egen bolig og fritidsbolig er opphevet med virkning fra og med inntektsåret 2005
 • Boligbyggelagene skal lignes etter vanlige regler.
 • Skattereglene for aksjonærbidrag er opphevet.
 • Det maksimale inntektsfradraget for gaver til frivillige organisasjoner etter skatteloven § 6-50 økes til 12 000 kroner.
 • Det blir innført skatteplikt for underkurs som långiver godtgjør låntaker ved førtidig innfrielse av fastrentelån utenfor næring. Se Ot.prp. nr. 1 (2004-2005) kapittel 19.
 • Det innføres reduksjon ved formuesverdsettelsen av alle børsnoterte aksjer samt verdipapirfondsandeler. Børsnoterte aksjer skal verdsettes til 65 prosent av kursverdien per 1. januar i ligningsåret, mens verdipapirfondsandeler skal verdsettes til 65 prosent av andelsverdien per 1. januar i ligningsåret.
 • Endringer i skatteregler for landbruket. Det er vedtatt å avvikle en del av de særskilte skatteordningene for landbruket med virkning fra inntektsåret 2005.
  Det vil ikke lenger gjelde et generelt gevinstfritak ved realisasjon av landbrukseiendom eiet i mer enn ti år. Inntektsbeskatningen av fordel av våningshus faller bort fra 2005, slik at ordningen med regnskapsligning av slik bygning opphører. Derved bortfaller også fradragsretten for driftsutgifter (vedlikehold, forsikring og så videre) på huset. Ordningen med gjennomsnittsligning av skogbruksinntekt er opphevet fra 2005.


 • Den generelle merverdiavgiftssatsen økes fra 24 til 25 prosent fra 1. januar 2005. Samtidig reduseres satsen på mat fra 12 til 11 prosent. Den reduserte satsen på 6 prosent som blant annet gjelder persontransporttjenester økes til 7 prosent.

 Kjelde: NARF

Klikk her for utskriftsvennleg versjon