Det økte avgiftsprovenyet som følger av å innføre full arbeidsgiveravgift for arbeidstakere over 62 år tilsvarer merutgiftene til nye tiltak for å redusere sykefraværet.


Endringsforslaget er fremmet av Finansdepartementet i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4. I tillegg har departementet lagt frem forslag om bevilgningsendringer som følge av nye anslag for regelstyrte ordninger under folketrygden og statens skatte- og avgiftsinntekter, samt enkelte andre justeringer.


Det økte avgiftsprovenyet ved å innføre full arbeidsgiveravgift på arbeidstakere over 62 år skal bl.a. gå til kjøp av helse- og rehabiliteringstjenester for å bringe personer som mottar sykepenger raskere tilbake til arbeidslivet.


For nærmere omtale av oppfølgingen av Sykefraværsutvalget vises det til Ot.prp. nr. 6 (2006-2007)


Du kan lese mer om forslagene her.


Kilde: NARF


Klikk her for utskriftsvennleg versjon