Kjelde: Regnskap Norge

OPPDATERING PER 10.05.2019
Etter massive protestar frå Regnskap Norge og andre organisasjonar i næringslivet har Finansdepartementet snudd. Det betyr at verdien av personalforsikringar skal baserast på kostpris – slik som regelverket var tidlegare.


Skattedirektoratet publiserte 6. mai 2019 ei rettleiing til dei nye reglane om skatteplikt og innrapportering av naturalytingar som gjeld frå 01.01.19. Den største overraskinga er den nye forståinga av skattepliktig fordel ved kjøp av personalforsikringar.

Fram til no har skattepliktig fordel vore den tilsette sin andel av arbeidsgivar sin kostnad. Heretter skal verdsetjinga gjerast etter kva den enkelte arbeidstakar må betale dersom forsikringa hadde blitt kjøpt privat.

Auka skatt for dei tilsette
Dei fleste personalforsikringane er kollektive, og i mange tilfelle er prisen betydeleg lågare for desse enn kva privatpersonar kan handle tilsvarande forsikring for. For mange arbeidstakarar vil dei nye reglane kunne gi betydeleg skatteauke. Den skattepliktige fordelen kan fort bli dobla med den nye verdsetjingsmetoden.

Meirarbeid for arbeidsgivar
Arbeidsgivarane får ein svært utfordrande jobb med å finne ut kva prisen i den private marknaden er. Mange forsikringar blir prisa ut frå den forsikra sin alder, kjønn, helsehistorikk og andre parameter. Det vil derfor vere svært komplisert å finne «rettleiande» pris på forsikringa for ein tilsett.

I tillegg vil arbeidsgivar bli belasta med auka arbeidsgivaravgift.

Reglene omfatter alle forsikringsordninger
Alminnelige forsikringer som gruppelivsforsikring, ulykkesforsikring og helseforsikring inngår i den nye verdsettelsesmetoden.

I veilederen er det tatt inn et spørsmål personalforsikringene. Spørsmålet som stilles er hvordan verdsettelse av personalforsikringer skal gjøres der arbeidsgiver har fremforhandlet lavere pris. Skattedirektoratet ga følgende svar:

«Gruppelivsforsikring, ulykkesforsikring, reiseforsikring og helseforsikring er vanlige naturalytelser.

Hvis arbeidstakeren gjennom arbeidsforholdet oppnår en lavere pris på forsikringen enn hun eller han ellers ville fått som privatkunde, er differansen skattepliktig.

Forsikringene skal verdsettes til prisen i sluttbrukermarkedet og ikke til arbeidsgivers kostpris, slik reglene tidligere ga adgang til.

Hvis arbeidsgiver omsetter forsikringsproduktet, kan rabatten behandles som en personalrabatt.»

Forsikringer inngår ikke i 8000-kronergrensen
Finansdepartementet har valgt å begrense begrepet «personalrabatt» til varer og tjenester som kjøpes til en lavere pris enn i sluttbrukermarkedet. Det må i tillegg handle om varer eller tjenester som arbeidsgiver selv eller selskap i samme konsern selger – i dette tilfellet forsikringer.

For arbeidsgivere som ikke selger samme forsikringsprodukt, vil «rabatten» som oppnås ikke anses som personalrabatt. Dette gjør at fordelen heller ikke inngår i det skattefrie beløpet på 8.000 kroner som gjelder for personalrabatter.

Er siste ord sagt?
Regnskap Norge fikk se Skattedirektoratets utkast til spørsmål og svar før publiseringen, og tok umiddelbart opp at dette vil innebære en betydelig skatteskjerpelse og økt byrde. I tillegg påpekte Regnskap Norge at verdsettelsen av fordelen blir svært komplisert. Dette ble ikke hørt, men ser nå at flere andre også reagerer.

Mange arbeidstakere kan forvente opp mot en fordobling av det de skatter i dag. Regnskap Norge kan ikke se at Finansdepartementet har innkalkulert i forarbeidene. Spørsmålet er derfor om politikerne vil reagere på det de selv har vedtatt, og ta initiativ til endringer.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon