Kjelde: NARF


Bokføringsforskriften § 5-1-3 første ledd, jf. § 5-1-1 første ledd nr. 1, krever at salgsdokument skal være forhåndsnummerert på trykte blanketter eller ved maskinelt tildelte nummer med en kontrollerbar sekvens, eller være merket på annen måte slik at fullstendig registrering av utfakturerte salg kan etterprøves på en enkel måte.


Skattedirektoratet har i en prinsipputtalelse av 9. april 2014 vurdert hvorvidt dette kravet etterleves dersom den bokføringspliktige utsteder salgsdokumentene fra et fakturaprogram som i utgangspunktet automatisk nummererer salgsdokumentene fortløpende, men hvor det i programvaren er anledning til å overstyre denne nummereringen (erstatte det automatisk genererte fakturanummeret med et annet).


Skattedirektoratets kommer til at fullstendighet av salg ikke kan etterprøves når det er en iboende risiko for at nummereringen er overstyrt. Et fakturaprogram med en slik mulighet, vil etter Skattedirektoratets syn være i strid med formålet bak bokføringsbestemmelsene, uavhengig av om muligheten rent faktisk benyttes.


Skattedirektoratet presiserer videre at det imidlertid ikke kan settes et absolutt krav til sikkerhet, og forutsetter at de generelle kravene om et akseptabelt sikkerhetsnivå legges til grunn. Hva som er et akseptabelt nivå må vurderes konkret. Skattedirektoratet legger til grunn at alle fakturaprogrammer som et minimum må ivareta de sikkerhetskravene som stilles til salgsdokumenter utarbeidet ved bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer. Etter Skattedirektoratets oppfatning må et fakturaprogram i det minste ha funksjoner som sikrer at den enkelte bruker ikke enkelt kan overstyre nummeringen.


Når Skattedirektoratet henviser til «sikkerhetskravene som stilles til salgsdokumenter utarbeidet ved bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer» gjelder dette føringer som gis i norsk bokføringsstandard NBS 6 Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer, se særlig punkt 6 Salgsdokumenter. Standarden sier følgende, som etter Skattedirektoratets syn også må legges til grunn for fakturaprogrammer:«Under gitte forutsetninger kan det likevel aksepteres at salgsdokumentene utarbeides og nummereres ved bruk av tekstbehandlings- eller regnearkprogrammer. Dette forutsetter at tekstbehandlings- eller regnearkfilene som benyttes har en funksjon for automatisk fortløpende nummerering av salgsdokumentene, og at nummereringsfunksjonen sikres (låses), slik at overstyring ikke kan skje på en enkel måte, for eksempel ved rene uhell.


Salgsdokumenter kan ikke utarbeides i tekstbehandlings- eller regnearkfiler hvor nummereringen på en enkel måte lar seg overstyre manuelt, for eksempel ved at det foreslåtte nummeret kan overskrives direkte. Det forutsettes videre at salgsdokumentene utstedes på papir eller i et filformat som ikke enkelt lar seg redigere i allment kjente sluttbrukerverktøy for tekstbehandling, regneark, e-post mv. uten at endringen fremgår direkte av salgsdokumentene.»

Klikk her for utskriftsvennleg versjon