”Vi viser til deres brev av 18. februar 2007 og senere telefonsamtaler vedrørende tolkning av overgangsregler ved avvikling av skattefavoriseringen av IPA.


Fradragsretten for premie, innskudd og tilskudd til premiefond til individuelle pensjonsavtaler etter skatteloven (IPA) ble opphevet med virkning for innbetalinger foretatt fra og med 12. mai 2006. For å begrense ulempene ved avviklingen av skattefavoriseringen av IPA-avtaler er det gitt overgangsregler i endringsforskrift til forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. til skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14. Disse overgangsreglene gir rettighetshaveren etter en IPA-avtale flere muligheter.


Etter forskrift til skatteloven § 6-47-32 har rettighetshaver etter en pensjonsforsikringsavtale rett til å inngå ny avtale på tilsvarende vilkår og med rett til samme ytelse som den eksisterende pensjonsforsikringsavtalen uten å gi nye helseopplysninger. Rettighetshaver som vil benytte seg av adgangen til å inngå ny avtale, må gi melding til selskapet innen 31. desember 2010. Innbetalingene til en slik ny avtale vil ikke være fradragsberettiget. Utbetalinger fra ordningen utover innskutt kapital vil bare være skattepliktig som alminnelig inntekt med 28 prosent, og vil ikke være skattepliktig som personinntekt.


I ovennevnte brev reises det spørsmål om retten til å inngå ny avtale uten nye helseopplysninger forutsetter løpende premieinnbetaling til IPA-avtalen, eller om også kunder som av ulike årsaker har avsluttet premieinnbetalingen kan benytte seg av denne retten. Tilsvarende problemstilling er aktuell for fortsettelsesforsikringer, jf. forskrift til skatteloven § 6-47-41.


Etter departementets oppfatning må forskriften § 6-47-32 forstås slik at retten til å inngå ny forsikringsavtale uten nye helseopplysninger ikke forutsetter løpende premieinnbetaling. Kunder som etter 12. mai 2006 har stoppet premieinnbetalingen på grunn av endrede skatteregler, vil derfor med hjemmel i denne bestemmelsen kunne inngå ny forsikringsavtale uten nye helseopplysninger innen 31. desember 2010. På den annen side forutsetter løpende dekning at premien er innbetalt. Kunder som har avsluttet premieinnbetalingen, vil derfor være uten forsikringsdekning i den perioden de ikke har betalt for.


Vi beklager at henvendelsen ikke er besvart tidligere.”

Klikk her for utskriftsvennleg versjon