Kjelde: Regnskap Norge

I samband med covid-19 blei låg meirverdiavgiftssats redusert frå 12 prosent til 6 prosent. Ordninga er no forlenga til og med 30. september 2021. Frå og med 1. oktober 2021 er den låge satsen tilbake til 12 prosent.

HVEM OMFATTES 

Dette gjelder for omsetning av tjenester innen persontransport, transport av kjøretøy på ferge, overnattingstjenester, allmennkringkasting samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre. 

Her kan du lese mer om praktiske konsekvenser knyttet til endring i mva-sats.

VEDTAKET I STORTINGET 

Kunngjering frå Finansdepartementet av stortingsvedtak 18. juni 2021 med heimel i Kongeriket Noregs Grunnlov 17. mai 1814 § 75 bokstav a. 

Stortingets vedtak 15. desember 2020 nr. 2883 om merverdiavgift for budsjettåret 2021 (kap. 5521 post 70) romartal II skal lyde:  

Fra 1. oktober 2021 gjøres følgende endring:  

§ 4 skal lyde:

§ 4. Redusert sats med 12 pst.

Merverdiavgift svares med 6 pst. av omsetning og uttak av tjenester som gjelder: 

a) persontransport mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-3, 
b) transport av kjøretøy på fartøy som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-4, 
c) utleie av rom i hotellvirksomhet mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-5, 
d) rett til å overvære kinoforestillinger som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-6, 
e) kringkastingstjenester som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-7, 
f) adgang til utstillinger i museer mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-9, 
g) adgang til fornøyelsesparker mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-10, 
h) rett til å overvære idrettsarrangementer mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-11. 

Klikk her for utskriftsvennleg versjon