Kjelde: NARF
I Skattedirektoratets fellesskriv av 15. september 2011 uttales følgende:


Det er blitt reist spørsmål om retten til fradrag for inngående merverdiavgift i tilfeller hvor en registrert næringsdrivende starter opp ny aktivitet.


Med ”ny aktivitet” menes en aktivitet som er en annen enn den aktivitet den registrerte næringsdrivende allerede er registrert for.


Praksis:


Det finnes flere retts- og klagenemndsavgjørelser hvor spørsmålet har vært berørt. Her kan nevnes:


Oslo byretts dom av 24.11.1998, ”Stork AS”
Saksøker drev kioskvirksomhet med spilleautomater og utleie av videokassetter. På selskapets generalforsamling ble det vedtatt å utvide selskapets virksomhet til også å omfatte kunsthandel. Kunsthandelen ble drevet fra et lokale vegg i vegg med kiosken. På bakgrunn av et bokettersyn ble fradratt inngående avgift i kunsthandelvirksomheten tilbakeført under henvisning til at aktiviteten ikke kunne anses som næringsvirksomhet. Saksøker ble ikke hørt med at virksomheten med kunsthandel ikke skulle vurderes isolert, men sees som en del av den eksisterende virksomhet, og at utvidelsen av vareassortimentet ikke representerte etablering av en ny, egen virksomhet. Byretten uttalte at en så vesentlig utvidelse av virksomheten som det her var tale om, medførte at det måtte stilles krav om at den nye virksomheten (isolert sett) oppfylte vilkårene for næringsvirksomhet. Byrettens syn samsvarte med statens anførsler i saken.


Hålogaland lagmannsretts dom av 14.11.2002, ”Dalheim”
Saksøker var registrert for salg av hesteutstyr og transport av gods. Han førte opp en driftsbygning som skulle brukes i en nystartet virksomhet med avl mv. av hest. Virksomheten ble aldri realisert. Saksøker hadde trukket fra inngående avgift på oppføringskostnadene i den virksomhet han allerede var registrert for. Den inngående avgiften ble tilbakeført. Lagmannsretten opprettholdt tilbakeføringen og uttalte at verken transportvirksomheten eller salgsvirksomheten hadde noen naturlig sammenheng med oppføringen av bygningen. Lagmannsrettens syn samsvarte med statens anførsler i saken.


Klagesak nr. 6369


Klager var registrert for omsetning av callsentertjenester. Han anskaffet en båt som skulle benyt-tes i utleievirksomhet. Inngående avgift ble fradragsført i den registrerte callsentervirksomheten. Skattekontoret tilbakeførte den inngående avgiften i det det ble lagt til grunn at den planlagte utleievirksomheten ikke kunne anses som næringsvirksomhet. Skattekontoret uttaler at selv om klager er registrert for en type omsetning, er det ikke adgang til å fradragsføre merverdiavgift på kostnader til en ny virksomhetsdel før omsetningen fra denne har kommet i gang. Alternativt må en søke og få innvilget en søknad tilsvarende ”søknad om forhåndsregistrering for betydelige anskaffelser”, jf. forvaltningspraksis om forhåndsregistrering. Klagenemnda opprettholdt etterberegningen.


Skattedirektoratets vurdering:


Etter merverdiavgiftsloven § 2-2 første ledd skal flere virksomheter som drives av samme eier registreres i Merverdiavgiftsregisteret som ett avgiftssubjekt.


Skattedirektoratet antar at bestemmelsen må forstås slik at en ny aktivitet som blir startet opp av en registrert næringsdrivende vil være omfattet av den foreliggende registreringen allerede på oppstartstidspunktet. En slik forståelse synes også å ligge til grunn for det standpunkt som er tatt om at omsetning fra den nye aktiviteten vil være avgiftspliktig uten hensyn til beløpsgrensene for registrering i merverdiavgiftsloven § 2-1.


Det antas å foreligge fradragsrett for inngående avgift på anskaffelser til den nye aktiviteten allerede i oppstartfasen i det aktiviteten som nevnt vil være en del av ”den registrerte virksomheten”, jf. lovens § 8-1.


Som det fremgår av ovennevnte avgjørelser vil det være et vilkår for å bli omfattet av den foreliggende registrering at den nye aktiviteten isolert vurdert må anses drevet i næring. Dette vil følgelig også være en forutsetning for retten til å gjøre fradrag for inngående avgift. Hvis forutsetningen ikke er til stede, vil en uriktig fradragsføring kunne tilbakeføres etter merverdiavgiftsloven § 18-1 første ledd bokstav b.


Oppstart av en ny aktivitet som omhandlet skal uten ugrunnet opphold bli meldt til Enhetsregisteret eller til tilknyttet register, jf. enhetsregisterloven § 15, jf. § 5 annet leddbokstav d. Endringsmeldingen vil kunne forklare årsaken til at omsetningsoppgavene kan fremstå som irregulære sett i forhold til de opprinnelige registeropplysningene.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon