Kjelde: NARF


Overgangsregel E til fritaksmetoden, innebærer at en personlig aksjonær i 2005 kan plassere sine aksjer i et eksisterende eller nystiftet holdingselskap uten gevinstbeskatning.


En utilsiktet konsekvens av denne overgangsregelen er at verdien av de overførte aksjene blir betydelig redusert eller satt til null ved beregningen av arveavgiftsverdien av holdingselskapsaksjene, dersom disse aksjene overdras ved arv og gave i 2005.


Den utilsiktede konsekvensen oppstår ikke hvis overdragelsen skjer i 2006 eller senere. Departementet foreslår på denne bakgrunn en lovregel om at en ved beregningen av arveavgiftsverdien av holdingselskapsaksjene også skal ta med vanlig verdi av de aksjer som er plassert i holdingselskapet som om disse hadde blitt overdratt direkte til den arveavgiftspliktige (tillagt eventuelt kontantvederlag hvis holdingselskapet er nystiftet).


Endringene trer i kraft fra i dag 10. november og gjelder ut 2005. Forslaget gjelder bare for overdragelser som foretas i tidsrommet 10. november og ut 2005.


Ot. prp. nr. 26 (2005-2006) Om lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen (endret skatte- og avgiftsopplegg 2006 mv.) avsnitt 7.1 inneholder en nærmere omtale av endringen.


Se egen nettportal til statsbudsjettet: www.statsbudsjettet.dep.no

Klikk her for utskriftsvennleg versjon