Kjelde: Regnskap Norge

Skattedirektoratet har laga ei oversikt over skatte- og avgiftsmessige konsekvensar i samband med koronaviruset. Dette omfattar utsett frist for innbetaling av skattar og avgifter (merk spesielt endringane i betalingsfristane for arbeidsgivaravgifta), endring av meirverdiavgifta og tvangsmulkt som følgje av for sein innlevering av pliktig rapportering mv.

Som følgje av koronapandemien vart det innført ei midlertidig ordning der næringsdrivande kunne søke utsetjing på betaling av ei rekke skattar og avgifter. I tillegg vart forseinkingsrenta redusert til 6%.

Det er no semje om at første nedbetaling er 1. april 2021 med betaling over 6 månader. Dersom det ikkje vert betalt til rett tid vil heile kravet kome til forfall. Les heile saka her.

Denne artikkelen er oppdatert med endringar per 24.09.2020.

Covid-19 som årsak for fritak av forseinkingsgebyr

Rekneskapsregisteret kan godta covid-19 som årsak til søknad om fritak av forseinkingsgebyr skriv Regjeringe på sine sider.

Forseinkingsgebyret må vere stoppa før det er mogleg å søke om ettergivelse. Søknaden må innehalde informasjon om korleis covid-19 har gjort det vanskeleg å sende inn årsrekneskapen innan frist og kva konsekvensar covid-19 har hatt for verksemda.

Unntak frå ordinære krav til fysiske møter vert forlenga til 1. juni 2021

Den midlertidige lova om unntak frå krav til fysiske møter mv. i foretakslovginga trådde i kraft 26. mai 2020. Lova gir unntak frå dei ordinære krava til fysiske møter i aksjelova mv.

Lova vart i første runde gitt med verknad fram til 1. november 2020. Regjeringa forlenger no lova med verknad fram til 1. juni 2021. Det vil seie at møter som er innkalla før 1. juni 2021 vil kunne haldast etter denne lova.

Les heile saka her.

Låg MVA-sats vert ført vidare ut 2020

I første runde vart låg sats innført frå og med 1.april til og med 31.oktober 2020.

Stortinget vedtok fredag 9.oktober 2020 å utvide ordninga med halvering av låg mva-sats frå 12% til 6% ut året.

Dette omfattar i hovudsak persontransport og overnatting, i tillegg til enkelte områder innanfor fritidsaktivitetar og kultur som adgang til kino og fornøyelsesparkar.

Les heile saka her.

Tvangsmult startar igjen frå november.

 • For a-meldingar for oktober, med leveringsfrist 5. november, kan tvangsmulkt verte ilagt dersom ein ikkje leverer a-melding innan oppgitt frist eller leverer den med feil.
 • For mva-meldinger for 5. termin, med leveringsfrist 10. desember, kan tvangsmulkt verte ilagt dersom ein ikke leverer mva-meldingen innen fristen.

Som følge av Korona-situasjonen vert det ikkje ilagt tvangsmulkt ved forseinka levering av:

 • 1. termin (frist 14. april), 2. termin (frist 10. juni), 3. termin (frist 31. august)og 4. termin (frist 12. oktober)
 • Mva-meldinger som leveres med årstermin (frist 10. mars) og årsoppgave for primærnæring (frist 14. april)
 • a-melding med leveringsfrist 5. mars, 6. april, 5. mai, 5. juni, 6. juli, 5. august, 7. september og 5. oktober.

Oppdatert oversikt finn du til ei kvar tid på Skatteetaten sine sider.

BETALING AV ARBEIDSGIVERAVGIFT 15. SEPTEMBER – DET KAN SØKES OM BETALINGSUTSETTELSE

I 2020 er forfall for betaling av arbeidsgiveravgift for tredje termin utsatt til 15. oktober, mens fjerde termin forfaller til ordinært forfall 15. september. Denne nokså ulogiske rekkefølgen har sin årsak i at Regjeringen etter en tid hvor flere betalingsfrister ble flyttet som følge av korona-situasjonen, i stedet valgte å innføre en ordning med å kunne søke betalingsutsettelse.

Ordningen med betalingsutsettelse gjelder midlertidig ut 2020, og omfatter de fleste skatte- og avgiftskrav. Det vil løpe en forsinkelsesrente i utsettelsesperioden, som pt. er på 6 prosent.

Næringsdrivande, selskap og privatpersonar søke om betalingsutsetjing for skattar og avgifter. Les meir og søk om utsetjing her.

Korona: Dette må du som driver virksomhet vite. Les artikkelen her.

ENDRET FRIST FOR Å FASTSETTE ÅRSREGNSKAP

Fristen for å levere skattemelding for formues- og inntektsskatt for næringsdrivende og selskaper utsettes fra 31. mai til 31. august 2020.

Fristen for å holde ordinær generalforsamling og årsmøte er utsatt tilsvarende.

Det blir ikke ilagt forsinkelsesavgift før 1. oktober.

DE NYE FRISTENE

Utsettelsen på to måneder gjelder (utsatt frist i parentes):

 • Fristen for å avlegge årsregnskap og årsberetning etter regnskapsloven § 3-1 (31. august)
 • Fristen for å avgi revisjonsberetning etter revisorloven § 5-6 (31. august)
 • Fristen i regnskapsloven § 8-3 for ileggelse av forsinkelsesgebyr ved for sent innlevert årsregnskap til Regnskapsregisteret (1. oktober)
 • Fristen for å avholde ordinær generalforsamling for aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, og ordinært årsmøte for samvirkeforetak (31. august)

Les heile saka her.

FRISTEN FOR GENERALFORSAMLINGER OG ÅRSMØTER I BORETTSLAG OG SAMEIER UTSATT TIL 31. AUGUST

Stortinget har vedtatt en midlertidig lov som forlenger muligheten til å avholde årsmøter og generalforsamlinger digitalt, og utsetter fristen for å avholde møtene til 31. august.

Den nye midlertidige loven gjelder boligbyggelag, borettslag og eierseksjonssameier.

Styret kan etter den nye loven beslutte å gjennomføre generalforsamling og årsmøte uten fysisk oppmøte, herunder ved bruk av digitale møteapplikasjoner, telefon- eller videomøte eller på annen betryggende måte. Andels- og seksjonseiere kan ikke kreve å få gjennomført møtet som fysisk møte.

Protokoll fra generalforsamling og årsmøte kan signeres ved bruk av betryggende elektronisk signatur. Som signatur godtas også bilde av protokollen med underskrift.

I loven er det også tatt inn at fristen for å gjennomføre ordinær generalforsamling forlenges i 2020 til 31. august.

Du finner den midlertidige loven her

UTSATT FRIST FOR Å LEVERE SKATTEMELDINGEN FOR NÆRINGSDRIVENDE OG SELSKAPER

Fristen for å levere skattemelding for formues- og inntektsskatt for næringsdrivende og selskaper utsettes fra 31. mai til 31. august.

DE NYE FRISTENE

Utsettelsen på to måneder vil gjelde (utsatt frist i parentes):

 • Fristen for å avlegge årsregnskap og årsberetning etter regnskapsloven § 3-1 (31. august)
 • Fristen for å avgi revisjonsberetning etter revisorloven § 5-6 (31. august)
 • Fristen i regnskapsloven § 8-3 for ileggelse av forsinkelsesgebyr ved for sent innlevert årsregnskap til Regnskapsregisteret (1. oktober)
 • Fristen for å avholde ordinær generalforsamling for aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, og ordinært årsmøte for samvirkeforetak (31. august)

ENDRING I BETALINGSFRISTER

 • Arbeidsgiveravgift: 
  • Andre termin er utsatt fra 15. mai til 17. august
  • Fjerde termin er ikke utsatt og har forfall 15. september
  • Tredje termin er utsatt fra 15. juli til 15. oktober
  • Femte termin er ikke utsatt og har forfall 16. november
 • Merverdiavgift:
  • Første termin er utsatt fra 14. april til 10. juni
 • Forskuddsskatt for selskaper: 
  • Andre termin er utsatt fra 15. april til 1. september
 • Forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende og andre personlige skattytere: 
  • Første termin er utsatt fra 16. mars til 4. mai
  • Andre termin er utsatt fra 15. mai til 15. juli
 • Forskuddstrekk: Ingen utsettelser
 • Tilleggsforskudd: Ingen utsettelser, frist 31.mai
 • Innbetaling av finansskatt: 
  • Andre termin er utsatt fra 15. mai til 17. august 2020.

Betalingsutsettelse etter søknad kommer i stedet for ny og allmenn fristutsettelse. Les artikkelen her.

HAR INNTEKTEN DIN ENDRET SEG DEN SISTE TIDEN?

En del mister inntekt på grunn av korona-situasjonen, fordi de blir permitert eller sagt opp. Hvis dette gjelder deg, bør du raskt vurdere å endre skattekortet hvis du er lønnstaker eller pensjonist eller endre forskuddsskatten hvis du er næringsdrivende. På den måten kan du lette din økonomiske situasjon ved at skattetrekket eller forskuddsskatten blir lavere.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon