Det nye regelverket innebærer at lån fra selskap til personlig aksjonær utløser skatteplikt og beskattes sammen med ordinært utbytte for den del som overstiger skjermingsfradraget. Regelen vil også ramme lån til aksjonærens nærstående. 

Regnskap Norge har mottatt en god del henvendelser vedrørende utbyttebeskatning av aksjonærlån. Her har vi samlet et utvalg av spørsmål som har kommet. Våre svar bygger på hva vi vurderer vil være riktig behandling av aksjonærlån ut fra den informasjon som pr i dag foreligger. Som ved de fleste lovendringer regner vi imidlertid med at en del flere problemstillinger som kan dukke opp vil bli nærmere avklart etter hvert som lovendringen trer i kraft og får praktisk anvendelse.  

1. Aksjonærlån etablert før 7. oktober
Jeg har lånt kr 1 500 000 fra mitt eget AS. Dette lånet tok jeg opp i 2014. Ved etablering av lånet ble aksjelovens regler fulgt og selskapet har tingslyst sikkerhet for lånet i min bolig. I henhold til låneavtalen nedbetales lånet over 10 år ved månedlige betalinger av renter og avdrag. Saldo på lånet er nå kr 1 350 000. Lurer på om jeg med den nye bestemmelsen om skatt på aksjonærlån vil bli utbyttebeskattet for dette nå?

Svar:
Ut fra det du beskriver oppfatter jeg at du har et reelt etablert lån i selskapet ditt. Lovendringen innebærer at reelle lån som etableres fra og med 7. oktober i år skal beskattes som utbytte. Det vil si at lån som er reelt etablert før denne datoen ikke vil bli berørt av lovendringen. Forutsatt at du nedbetaler lånet i overensstemmelse med den gjeldende kontrakten mellom deg og selskapet vil du dermed ikke bli utbyttebeskattet for dette.

2. Mellomregningskontoer
Jeg driver et lite AS og tar ikke ut fast lønn fra selskapet. Fra tid til annen hender det jeg gjør private innkjøp med firmaets bankkort eller at jeg tar ut noen kroner med kortet i minibanken. Disse uttakene har blitt ført på en mellomregningskonto. Saldo på denne kontoen er i dag kr 95 000.

Nå lurer jeg på om dette vil bli skattepliktig?

Svar:
Lovendringen som gjelder fra og med 7. oktober i år innebærer at også reelt etablerte lån skal utbyttebeskattes.

Å låne midler fra selskapet slik du beskriver er det etter aksjeloven ikke anledning til. Dersom du arbeider i selskapet mener vi du fortløpende skulle ha innberettet uttakene som lønn, forutsatt at størrelsen på uttakene står i forhold til din arbeidsinnsats i selskapet. Alternativet er å behandle det som ulovlig utbytte som da beskattes som kapitalinntekt. Dersom skattekontoret avdekker at du har en uoppgjort mellomregningskonto slik du beskriver, vil de omklassifisere dette og etter en konkret vurdering beskatte det enten som lønn eller ulovlig utbytte og du risikerer å bli ilagt tilleggsskatt. Mitt råd er at du sørger for å lønnsinnberette denne typen uttak fortløpende.

3. Reelt etablert aksjonærlån etter 7. oktober
I forbindelse med kjøp av bolig lånte jeg kr 1 000 000 av mitt selskap nå i november. Lånet er reelt etablert og i henhold til aksjelovens bestemmelser. Er det riktig at jeg blir utbyttebeskattet for dette som en følge av de nye reglene?

Svar:
I og med at lånet ikke ble etablert før 7. oktober i år vil dette skattemessig bli å behandle som utbytte, selv om aksjelovens regler for slike lån er fulgt og lånet skattemessig er å anse som et reelt lån. Det vil i praksis si at du vil bli utbyttebeskattet for kr 1 000 000 for inntektsåret 2015. Det du eventuelt senere betaler tilbake på lånet vil da bli skattemessig å anse som innbetalt kapital i selskapet, slik at du senere eventuelt kan ta tilsvarende beløp ut igjen uten ny beskatning. Dersom selskapet i stedet velger å ettergi lånet vil du ikke bli utbyttebeskattet på nytt.

4. Forskudd på lønn
Det hender jeg tar ut penger som forskudd på lønn. Innebærer reglene om skatt på aksjonærlån at slike forskudd blir utbyttebeskattet?

Svar:
Så lenge det dreier seg om reelle forskudd på lønn mener jeg dette ikke skal behandles som utbytte. Dersom det imidlertid skal anses som et reelt lønnsforskudd må det vel i så fall innebære at forskuddet blir avregnet løpende i ordinær lønnsutbetaling. Regelen er at lønn beskattes etter kontantprinsippet. Det vil si at forskudd på lønn skal beskattes på utbetalingstidspunktet selv om det ikke er opptjent. Å kalle et uttak for forskudd på lønn medfører dermed ikke at aksjonæren kan utsette beskatningen av lønnen.

5. Lån til ansatt som også er aksjonær
Lurer på om utbyttebeskatning av aksjonærlån i så fall også vil ramme ansattelån jeg som er aksjonær og ansatt får ta opp i eget selskap?

Svar:
Finansdepartementet har den 17. oktober sendt ut forslag til forskrift som vil regulere i hvilke tilfeller aksjonærer kan ta opp lån i eget uten at dette skal anses som skattepliktig utbytte. Høringsfristen er satt til 8. januar 2016.

I forskriften som foreslås legger en til grunn at kreditt eller sikkerhetsstillelse som ytes fra selskapet ikke skal anses som utbytte for aksjonæren dersom denne på lånetidspunktet ikke direkte eller indirekte eier mer enn 5% av aksjene eller har mer enn 5% av stemmene.  

Departementet antar at aksjonærer med en såpass liten eierandel i liten grad vil kunne påvirke beslutningene om å gi aksjonærlån eller dele ut utbytte, noe som tilsier at tilpasningsmulighetene da er begrenset. For å forhindre omgåelser mener en at også nærståendes aksjer bør tas hensyn til ved beregning av aksjonærens eier- og stemmeandel.  

Dersom forslaget blir vedtatt slik det foreligger vil med andre ord aksjonærer med eierandel på mer enn 5% så vidt vi forstår ikke kunne nyte godt av fordelen av ansattelån uten at dette blir beskattet som utbytte.

6. Rammelån etablert før 7. oktober
Jeg har et rammelån i eget aksjeselskap på kr 5 000 000. Avtalen om dette lånet ble inngått i 2014 i forbindelse med at jeg skulle bygge meg nytt hus, og jeg har tidligere avklart med skattekontoret at dette er å regne for et reelt lån skattemessig.  Pr i dag har jeg trukket på lånet slik at jeg skylder selskapet kr 3 300 000. Kan jeg nå benytte rammen låneavtalen gir rom for eller vil jeg bli utbyttebeskattet om jeg øker saldoen på lånet ved å ta pengene ut nå?

Svar:
Reelt lån som er etablert før 7. oktober vil ikke bli rammet av utbyttebeskatning. Det vil si at det du hadde trukket på lånet før denne datoen ikke vil bli utbyttebeskattet. Økninger i lånesaldo fra og med denne datoen vil imidlertid bli utbyttebeskattet. Det samme gjelder dersom du nedbetaler på lånet og deretter øker det på nytt, eller der lån som er forfalt 7. oktober eller senere videreføres eller forlenges.

7. Forskudd i forbindelse med planlagte utlegg for selskapet
Vil forskudd i forbindelse med tjenestereiser eller forskudd jeg mottar for å gjøre innkjøp for selskapet mitt nå bli beskattet som utbytte?

Svar:
I forslaget til forskriftsregulering er det gjort unntak for forskudd på utlegg for arbeidsgiverselskapet med inntil kr 50 000. Forutsetningen er at lånet er gitt i forbindelse med arbeidet ditt for selskapet. Dersom forskuddet overstiger hva som viser seg å bli det endelige utlegget antar vi at det overskytende må tilbakebetales selskapet innen rimelig tid etter at den faktiske kostnaden er gjort opp dersom en vil unngå at restbeløpet skal bli ansett som skattepliktig lån.

8. Lån til kjøp av aksjer i arbeidsgiverselskap
Jeg har fått tilbud om å kjøpe meg inn med en eierandel på 10% i selskapet hvor jeg er ansatt. Kjøpet skal eventuelt finansieres ved at selskapet låner meg pengene. Vil dette i så fall regnes som skattepliktig aksjonærlån?

Svar:
Forslaget til forskrift regulerer ikke lån til erverv av aksjer i arbeidsgiverselskaper spesielt. Slike lån vil omfattes av det generelle unntaket som foreslås for lån til ansatte aksjonærer. Etter forslaget skal dette unntaket bare gjelde hvis arbeidstaker eier mer enn 5% av aksjene eller etter kjøpet ikke oppnår en slik eierandel eller stemmeandel. I og med at du ved låneopptaket vil bli eier av mer enn 5% av aksjene i selskapet vil du ikke komme inn under unntaket for lån til ansatte. Du vil dermed bli utbyttebeskattet dersom selskapet yter kreditt eller eventuelt stiller sikkerhet for din finansiering av kjøpet.

9. Utilsiktet betaling av privat innkjøp med firmakort 
Jeg kom i skade for å benytte kortet til mitt aksjeselskap da jeg var på elkjøp og kjøpte meg ny TV. Heldigvis oppdaget jeg feilen dagen etter og tilbakebetalte beløpet umiddelbart. Nå lurer jeg på om jeg vil bli utbyttebeskattet for dette. Synes i så fall det er urimelig siden dette ikke var tilsiktet og jeg rettet opp i det straks det ble oppdaget.

Svar:
Vi vil anta at reglene ikke vil bli fortolket så rigid at dette vil bli beskattet. I tilfeller hvor det klart at det har skjedd en feilbetaling som straks blir rettet er vi enig med deg i at dette ville være urimelig. Det har neppe vært formålet med forslaget å ramme denne typen hendelser. En forutsetning mener vi imidlertid må være at feilen blir rettet straks den blir oppdaget eller med rimelighet burde vært oppdaget. I motsatt fall vil antakelig dette går over til å bli et lån som betraktes som skattepliktig utbytte.

10.  Lån mellom selskaper med samme personlige eier
En person er eneaksjonær i to selskaper. Det ene selskapet skal nå låne ut penger til det andre av aksjonærens selskaper. Vil dette lånet omfattes av forslaget til utbytteskatt på aksjonærlån?

Svar:
Slik bestemmelsen er utformet gjelder den lån til personlig aksjonær eller dennes nærstående. Ved definisjonen av hvem som i denne sammenheng skal regnes som nærstående legger en skatteloven § 10-11annet ledd tredje punktum til grunn. Det vil si at lån til aksjonærens ektefelle eller personer som aksjonæren er i slekt eller svogerskap med i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som onkel og tante rammes av regelen om utbyttebeskatning. Begrunnelsen for også vil ramme lån gitt til nærstående er at en vil hindre omgåelse av utbyttebeskatningen ved at lånet ytes til andre personer enn aksjonæren selv. Nærstående definisjonen etter denne bestemmelsen omfatter imidlertid ikke lån mellom selskaper, selv om det er samme personlige aksjonær som eier begge selskapene.

11. Innberetning av reelle lån – Aksjonærregisteroppgaven
Jeg lurer på hvordan et reelt lån aksjonæren har tatt opp nå i desember 2015, og som da skal beskattes som utbytte skal bokføres hos selskapet. Lurer også på hvordan selskapet skal innberette utbyttet?

Svar:
Dersom det er et reelt lån skal det bokføres på vanlig måte i selskapets regnskaper. Det vil si at det skal fremkomme som en fordring på aksjonæren. Innbetalinger på lånet bokføres som reduksjon på fordringen. Selv om aksjonæren skal utbyttebeskattes for lånet innebærer ikke det at lånet skal behandles som selskapsrettslig utbytte på selskapets hånd. Lånet er her fortsatt et lån så lenge det ikke er ettergitt eller gjort opp på annen måte. 

I selskapets Aksjonærregisteroppgave RF-1086 skal aksjonærlån tatt opp fra og med 7. oktober 2015 registreres som vanlig utbytte i post 21 på den aktuelle aksjonæren. På selskapsnivå innrapporteres lånet som en egen hendelse «Aksjonærlån» i post 8.  

Klikk her for utskriftsvennleg versjon