I utkastet til mandat heter det at (utdrag):  • Utvalget skal vurdere om reglene bør endres slik at flere foretak enn i dag unntas fra revisjonsplikten. Utredningen skal inkludere hvilke terskelverdier som i så fall bør gjelde for revisjonsplikt. Ellers ønsker man som utgangspunkt at det ikke skal være forskjell i revisjonsplikten avhengig av om foretaket driver virksomhet i Norge som norskregistrert utenlandsk selskap (NUF) eller om selskapet er norsk.  

  • Det skal redegjøres for revisjonsplikten i andre land og utvalgets vurdering av de løsningene som er valgt for de minste foretakene. Det skal redegjøres særskilt for de lovendringer som nylig er gjennomført i Danmark og Finland og som vurderes i Sverige. 

  • Utvalget skal vurdere om det overfor foretak som eventuelt foreslås unntatt fra revisjonsplikt bør oppstilles alternative krav som kan ivareta de hensyn som revisjonsplikten ivaretar, for eksempel at de må innhente særlige bekreftelser til bruk for myndigheter. Utvalget skal også vurdere om det bør åpnes for at skattemyndigheter eller andre myndigheter ved enkeltvedtak kan pålegge revisjonsplikt for virksomheter som vil være unntatt fra den fastsatte hovedregelen for revisjonsplikt.

  • For virksomheter som fortsatt underlegges revisjonsplikt skal utvalget vurdere om det bør skilles mellom virksomheter som fullt ut skal underlegges revisjon i samsvar med bestemmelser som gjennomfører EUs revisjonsdirektiv (gjelder for alle virksomheter som ikke faller inn under definisjonen av små foretak, jf. regnskapsloven § 1-6, samt virksomheter av samfunnsmessig betydning uavhengig av størrelse) og virksomheter der revisjonen eventuelt kan følge lempeligere bestemmelser. Utvalget skal foreslå hvilke virksomheter som i så fall ikke trenger å underlegges revisjon i henhold til bestemmelser som gjennomfører revisjonsdirektivet.

  • De virksomhetene som direktivet vil bli gjort gjeldende for i Norge skal blant annet revideres etter de internasjonale bransjestandardene for revisjon (ISA) som trolig må fastsettes i lov eller forskrift. Utvalgets utredning skal inkludere en vurdering av kostnader og nytte ved at revisjonen av foretak skjer etter direktivets bestemmelser, herunder ISA.

  • Utvalget skal også vurdere og i hovedtrekk angi hvilke regler som eventuelt bør gjelde for revisjonen (dvs. revisor, revisjonsselskap og revisjonsutførelsen) av virksomhet som ikke følger bestemmelser som gjennomfører revisjonsdirektivet. Utredningen skal inkludere en vurdering av et alternativ der kravene i gjeldende revisorlovgivning videreføres, eventuelt med enkelte justeringer, herunder av bestemmelsene om uavhengighet.

  • Til slutt skal utvalget vurdere økonomiske og administrative konsekvenser av de forslag som fremmes ut over det som måtte følge av mandatpunktene ovenfor. 

Utvalget skal avgi sin innstilling til Finansdepartementet innen 1. juni 2007.


Klikk her for utskriftsvennleg versjon