Finansdepartementet har lagt opp til å fremme et lovforslag om obligatorisk tjenestepensjon i løpet av oktober måned. Det tas videre sikte på at Stortinget skal vedta loven i løpet av høsten 2005.


Hvilke selskap kommer inn under de nye reglene?
Virkeområde for lov om obligatorisk tjenestepensjon (obl. tj. p. l.) er regulert i forslaget til ny lov § 1, der det er foreslått at loven skal gjelder for foretak som har arbeidstakere i sin tjeneste. Videre er det foreslått at som foretak skal regnes selskap, enkeltpersonforetak og ethvert annet rettssubjekt, samt utenlandsk foretak som omfattes av skatteloven § 2-3 første ledd bokstav b og som har arbeidstaker ved fast driftssted her i riket.


Plikten til å innføre tjenestepensjonsordning
Plikten til å vedta obligatorisk tjenestepensjon følger av forslaget til obl. tj. p. l. § 2 der det er foreslått at:


«Et foretak som ikke har pensjonsordning for sine arbeidstakere, skal opprette pensjonsordning i henhold til innskuddspensjonsloven eller foretakspensjonsloven for å sikre arbeidstakere i foretaket alderspensjon i tillegg til de ytelser som til enhver tid utbetales i henhold til lov om folketrygd.»


Det er også viktig å merke seg samme bestemmelse annet ledd som inneholder forslag om den nedre grense for hvilke selskaper som skal pålegges ordningen. Her er foreslått at ordningen som utgangspunkt skal gjelde for alle selskap som har adgang til å opprette tjenestepensjon etter dagens gjeldende innskuddspensjonslov eller foretakspensjonslov. Ordningen er dessuten foreslått å gjelde for selskap der ingen av arbeidstakerne i foretaket har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling, dersom arbeidstaker som hver har minst en femdel av full stilling, til sammen utfører arbeid som tilsvarer to årsverk eller mer.


Minstekrav til obligatorisk tjenestepensjon
Det følger av forslaget til lov om obl. tj. p. l. § 3 at foretak som oppretter innskuddspensjonsordning skal innbetale innskudd som utgjør minst 2 prosent av lønn mellom 1 og 12 G som hver arbeidstaker mottar fra foretaket. Videre er det i forslaget også foreslått at foretaket skal dekke kostnadene, som tilbydere at denne type ordninger har med å administrere pensjonsordningen.


For foretak som oppretter ytelsesbasert foretakspensjonsordning er reglene her utformet på en slik måte at kostnadene for foretaket skal bli på et tilvarende nivå med det som gjelder for innskuddsbasert ordning. For nærmere omtale av vilkårene se forslag til lov, § 4.


Hva med de som allerede har pensjonsordninger for sine ansatte?
De foretakene som allerede har pensjonsordninger for sine ansatte, enten etter foretakspensjonsloven eller innskuddspensjonsloven, må ved en eventuell innføring av den foreslåtte lov påse at minstekravene som nevnt i avsnittet over (loven §§ 3 og 4) er oppfylt. Er ikke minstekravene oppfylt må ordningene endres slik at minstekravene oppfylles.


Innkjøpsordninger for obligatorisk tjenestepensjon
I forslaget til obl. tj. p. l. er det i § 9 inntatt bestemmelser om at foretak som er medlemmer av en interesseorganisasjon eller annen forening, kan overlate til foreningen å inngå avtale med en pensjonsinnretning. 


Ikrafttredelse
I NOU nr 15 2005 fra Banklovkommisjonen er det lagt opp til at obligatorisk tjenestepensjon skal innføres fra 1. januar 2006. Likevel er det gitt uttrykk for at det er behov for en tilpasningsperiode. Dette begrunnes både med at ordningen vil bli gjort gjeldende for svært mange selskaper, samt at pensjonsinnretningene trenger tid for å kunne tilby de nødvendige pensjonsprodukter.


For å hensynta ovennevnte er det i forslaget til obl. tj. p. l. § 7 foreslått at foretak uten pensjonsordning (som kommer inn under de nye reglene) skal ha opprettet pensjonsordning i samsvar med minstekravene i den her omtalte loven innen utløpet av 2006. Pensjonsordningen skal uavhengig av opprettelsen gjelde med virkning fra 1. juli 2006.


NARFs arbeid i forbindelse med innføringen av obligatorisk tjenestepensjon
Vi i NARF har særlig vært opptatt av 3 forhold i forbindelse med innføringen av obligatorisk tjenestepensjon. Disse er:  1. At obligatorisk tjenestepensjon gjøres frivillig for de aller minste foretakene. Dette fordi de minste foretakene ofte ikke har økonomi til å bære denne merkostnaden.
  2. At pensjonstilbydernes kostnadene med å administrere obligatoriske tjenestepensjonsordninger holdes på et moderat nivå.
  3. At enkeltpersonforetak som ikke kommer inn under den obligatoriske ordningen også får rett til å utgiftsføre pensjonskostnader mot virksomhetsinntekt. Dette på lik linje med hva som gjelder for foretak som har kollektive pensjonsordninger i dag. Etter NARFs vurdering er det urimelig at enkeltpersonforetak uten ansatte er henvist til individuelle pensjonsspareavtaler som kun kan utgiftsføres mot alminnelig inntekt i selvangivelsen. 

I forbindelse med NARFs videre arbeid i denne saken skal vi blant annet i nær fremtid ha møte med flere av de store tilbyderne av tjenestepensjonsordninger. Dette i håp om at vi ved å representere mange kan forhandle frem rimelige og gode obligatoriske pensjonsordninger tilpasset SMB-markedet. Vi vil komme tilbake med ytterligere informasjon når de nevnte forhandlinger er gjennomført.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon