– Det kan vanskelig settes en kortere frist enn ett år for gjennomføring av en så omfattende ordning. Gjennomføringen vil by på meget store praktiske utfordringer for så vel foretakene som pensjonsinnretningene, skriver banklovkommisjonen i sin innstilling til utforming av regelverket for obligatorisk tjenestepensjon for arbeidstakere i privat sektor.
 
Stortinget har vedtatt at bedrifter som ikke har pensjonsordning for sine arbeidstakere, skal ha plikt til å opprette en pensjonsordning. Banklovkommisjonen foreslår at bedrifter skal innbetale 2% av all lønn mellom 1 og 12G og at utbetalingen settes til 10 år fra pensjonsalder.
Ordningen skal sikre arbeidstakere alderspensjon i tillegg til folketrygden. Det er ikke krav om uføre- eller etterlattepensjon. 


Det legges opp til at plikten til å ha pensjonsordning også gjelder foretak hvor alt arbeid blir utført av personer med deltidsstilling eller av personer som er innehaver eller har eierinteresser i foretaket. Plikten inntrer hvis arbeidstakere som hver har minst 20% av full stilling til sammen utfører minst to årsverk.


Samlet årlig kostnad per arbeidstaker med gjennomsnittslønn tilsvarende 4,5G, inklusive arbeidsgiveravgift knyttet til pensjonsinnskuddet fra arbeidsgiver, er beregnet å utgjøre 2,28% av årslønnen, i sum tre milliarder kroner per år.


Meir informasjon frå Finansdepartementet finn du her.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon