Kjelde: NARF


Det skal nedsettes et hurtigarbeidende utvalg som har som mandat å utarbeide en detaljert løsning for den nye ordningen. Frivillighet Norge og Norges Idrettsforbund er invitert til å delta i utvalget som skal ledes av Kultur- og kirkedepartementet.


Følgende prinsipper ligger til grunn for ordningen:
•      Dagens kompensasjonsordning for tjenestemoms innlemmes i ordningen
•      Omfatter vare- og tjenestemoms
•      Knyttes til frivillighetsregisteret
•      Tilgjengelig for små og store organisasjoner
•      Ikke krav om momspliktig omsetning
•      Administrativt håndterbar for frivilligheten og staten
 
I tillegg må utvalget ta stilling til dette:
•      Hvilke varer og tjenester skal omfattes?
•      Hvordan skal en frivillig sjablongordning bygges opp?
•      Nedre terskel for kompensasjonsbeløp?
•      Avgrensninger for å sikre at midlene går til reelle frivillige formål
•      Formell forankring i lov og regelverk
 
I tillegg til den nye ordningen har det vært uttalt at man vil finne en løsning på de særlige utfordringene knyttet til idrettsanlegg innen 1. januar 2010. Vi har foreløpig ingen ytterligere opplysninger om ovennevnte problemstillinger knyttet til idrettsanlegg.


Lotteri- og stiftelsestilsynet administrer i dag en ordning der frivillige organisasjoner etter søknad kan få kompensert økte merverdiavgiftskostnader som følge av at tjenester ble generelt merverdiavgiftspliktig fra 1. juli 2001. Denne ordningen er nå foreslått å gjelde generelt slik at frivillige organisasjoner skal få kompensert all merverdiavgift på kjøp av varer og tjenester.  Den utvidede ordningen skal tre i kraft fra 1. januar 2010.


Det vil bli gitt kompensasjon etter søknad innenfor den rammen Stortinget har bevilget for det enkelte år. For 2010 er det foreslåtte en økning med 200 millioner kroner. Regjeringen legger opp til at ordningen skal trappes opp med 1 mrd. kroner fram til 2014.


Dersom bevilgningen ikke rekker til full kompensasjon, vil den prosentvise avkortingen være lik for alle. Kompensasjonen tildeles i etterkant slik at budsjettert kompensasjon for 2010 vil være kompensasjon for allerede påløpte utgifter til merverdiavgift.


Ordningen vil fortsatt bli administrert av Lotteri- og stiftelsestilsynet, med Lotterinemda som klageinstans.


Det vil bli stilt krav om at søkere er registrert i Frivillighetsregisteret, men det er ennå ikke fastsatt retningslinjer for ordningen Retningslinjer i tråd med Økonomiregelverket i staten vil bli sendt på høring. 


I tillegg til ovennevnte skal følgende prinsipper legges til grunn for ordningen: • den skal være frivillig
 • den skal være reelt tilgjengelig for både små og store organisasjoner, samt organisasjoner som ikke er omfattet av statlige støtteordninger eller mottar spillemidler
 • det skal ikke stilles krav om momspliktig omsetning
 • alle gjeldende unntak/fritak som eksisterer for frivilligheten i Lov om merverdiavgift, tilhørende forskrifter, rundskriv og annet regelverk skal opprettholdes
 • ordningen skal være administrativ håndterbar for frivillig sektor og for staten.

Søknad om kompensasjon for utgifter til mva på varer og tjenester forutsetter at søker er registrert i Frivillighetsregisteret. Følgende organisasjoner kan registrere seg: • lag
 • foreninger
 • organisasjoner med frivillig virksomhet som ikke er fortjenestebasert.

Dette kan være: • ikke-økonomiske (ideelle organisasjoner)
 • alminnelige stiftelser som ikke foretar utdelinger, eller som utelukkende foretar utdelinger til frivillig virksomhet
 • aksjeselskap som utelukkende foretar utdelinger til frivillig virksomhet 

Organisasjoner som driver aktiviteter organisert av det offentlige, organisasjoner som driver aktiviteter basert på samvirkeprinsipper og som omfattes av lov om samvirkeforetak (samvirkeloven) og organisasjoner som har adgang til å foreta utdelinger til fysisk person, eller som foretar slike utdelinger kvalifiserer seg ikke til registrering. Videre vil ikke frivillige organisasjoner som enten allerede er avgiftspliktige etter dagens regelverk eller som vil bli omfattet av den forslåtte utvidede avgiftsplikten på kultur- og idrettsområdet (fra 1/7-2009) ikke kunne kreve kompensasjon gjennom den nye ordningen for merverdiavgift på anskaffelser som er fradragsberettiget etter merverdiavgiftsloven.


Det legges til grunn en søknadsfrist 1. august (endra til 1. september 2010). Lotteri- og stiftelsestilsynet vil utarbeide søknadsskjema med veiledning i god tid før søknadsfristen. For 2010 vil utbetaling av kompensasjonsbeløpet skje i desember, innen 31.12.2010. 


Følg med på Lotteri- og stiftelsestilsynets internettside for mer informasjon.  


KILDE: St.prp nr 1 (2008-2009) Skatte-, avgifts- og tollvedtak.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon