Kjelde: NARF


Det følger av foretaksregisterloven § 10-2 annet ledd at aksjeselskaper og allmennaksjeselskapers hjemmesider på Internett, brev og forretningsdokumenter – uavhengig av hvilket medium de forefinnes på – skal angi det register der selskapet er registrert. Kravet er EU-relatert.


Som forretningsdokument regnes blant annet salgsdokumenter. I den forbindelse kunngjorde Finansdepartementet i forrige uke endring av bokføringsforskriften § 5-1-2 om partsangivelse i salgsdokumenter med hensikt å presisere kravet også der. I følge ordlyden gikk imidlertid endringen lenger enn å presisere; det ble også lagt føringer for plasseringen av registerangivelsen – nærmere bestemt at det skulle inntas etter selgers organisasjonsnummer og i tilfelle MVA.


NARF påpekte umiddelbart forholdet overfor Finansdepartementet, og ikke minst de praktiske og systemtekniske utfordringer et slikt plasseringskrav vil gi. Vi registrerer nå med tilfredshet at Finansdepartementet har snudd seg raskt og tatt innspillet til følge gjennom kunngjøring av ny ”plasseringsnøytral” ordlyd. Bokføringsforskriften § 5-1-2 tredje ledd fjerde punktum slik den nå lyder (siste endring i kursiv):


«Dersom selger er aksjeselskap, allmennaksjeselskap eller filial av utenlandsk selskap skal også ordet ”Foretaksregisteret” fremgå av salgsdokumentet, jf. Foretaksregisterloven § 10-2.»


De øvrige endringene i bestemmelsen er slik de ble gjort kjent i forrige uke, dvs. at det for nevnte selgere (AS, ASA, NUF) også skal framgå følgende av salgsdokumentet:  • Adressen til hovedkontoret
  • Hvis selskapet er under avvikling; opplysning om dette

Klikk her for utskriftsvennleg versjon