Kjelde: Regnskap Norge

Det vert enklare å etablere seg i bransjen då det ikkje lenger vil vere eit fast antal aktørar i næringa.

Innehavar av løyve kan fritt velje å vere ein del av ein drosjesentral, ein annan formidlar eller starte eige selskap.

Samtidig har fylkeskommunane anledning til å tildele einerettar på drosjeløyver i kommunar der marknaden ikkje gir et godt nok tilbod, og der det er mindre enn 20 000 innbyggjarar og befolkningstettleik på mindre enn 80 innbyggjarar per km2. Dette gjeld i 323 av landet sine 356 kommunar. Einerettene vil vere gyldig på opptil fem år.

HOVEDENDRINGENE I DET NYE DROSJEREGELVERKET

 • Opphever antallsreguleringen med tilhørende driveplikt, tildelingskriterier basert på ansiennitet og fylkeskommunens skjønn og krav om hovederverv for drosjeløyver.
 • Opphever reglene om løyvedistrikt og stasjoneringssted – drosjevirksomhet kan drives i hele landet.
 • Gir fylkeskommunene adgang til å tildele eneretter for drosjetransport i kommuner med innbyggerantall og befolkningstetthet under en viss terskelverdi.
 • Viderefører krav om drosjeløyve, men lempe på innholdet i løyvekravet ved å fjerne kravet om faglig kompetanse for løyvehavere og lempe på kravene til økonomi.
 • Innfører ett drosjeløyve for all persontransport med kjøretøy med åtte sitteplasser i tillegg til fører.
 • Innfører 10-årige drosjeløyver.
 • Opphever sentraltilknytningsplikten for drosjer og innføre en plikt til loggføring av alle drosjeturer.
 • Innfører fagkompetansekrav for fører av drosje.
 • Innfører krav om at søker til kjøreseddel må ha hatt alminnelig førerkort i klasse B i minst to år før vedkommende kan tildeles kjøreseddel for drosje.
 • Innfører krav til merking av kjøretøyet som drosje og synlig kjøreseddel inne i bilen
 • Frivillig med taxi-taklykt
 • Viderefører kravet om at alle drosjer må registreres i kjøretøyregisteret som drosje.

SKATTEETATEN ANBEFALER BRUK AV REGNSKAPSFØRER

I en pressemelding minner Skatteetaten om at skattereglene ikke er endret, og at de vil følge med på både etablerte og nye aktører i drosjemarkedet.

Taksametre skal fortsatt være et viktig redskap for rapportering av opplysninger til Skatteetaten. I den forbindelse nevnes det i pressemeldingen at en «alternativ, digital kontrollutrustning» er under utvikling. 

Samferdselsdepartementet har for øvrig foreslått en lovhjemmel som skal bidra til at alle formidlere av drosjetjenester skal rapportere tredjepartsopplysninger til skattemyndighetene.  

Det er nok grunn til å tro at Skatteetaten ser med bekymring på oppmykingen av drosjeregelverket. I pressemeldingen tar Skatteetaten opp at konsekvensene av regelendringene vil vise seg over tid, utfra hvordan aktørene inntar og tilpasser seg drosjemarkedet. Skatteetaten vil derfor følge nøye med på utviklingen fremover. 

I sin omtale av regelverket drosjesjåfører må innordne seg sier Skatteetaten følgende:

– Vi anbefaler selvstendig næringsdrivende å bruke regnskapsfører for å sikre at alt gjøres riktig. 

For meir informasjon sjå:

Klikk her for utskriftsvennleg versjon