Kjelde: NARF


Det har vært en del forvirring rundt hva som skal legges ved av dokumentasjon ved registrering av aksjeselskap, samt hvordan elektronisk signering av vedleggene skal skje.  Husk at åpningsbalansen fortsatt må bekreftes av revisor, mens innbetalt aksjeinnskudd nå kan bekreftes av finansinstitusjon som alternativ til at revisor gjør det. Disse bekreftelseskrav gjelder uavhengig av om selskapet har fravalgt revisjon ved stiftelsen.


I tillegg til å legge ved bekreftelse av åpningsbalansen og bekreftelse på aksjeinnskuddet, må utsteder(e) av bekreftelsen(e) signere elektronisk i Altinn ved elektronisk innsendelse av samordnet registermelding.


Det er også verdt å merke seg at det kommer opp to mulige valg ved innsendelsen av den elektroniske registermeldingen. Det anbefales å benytte alternativet automatisk innsending.


Noen banker har foreløpig ikke fått på plass rutiner for elektronisk håndtering av bekreftelse av mottatt aksjeinnskudd i kontanter.


Kort oppsummering av formelle krav ved stiftelse av selskap med kontantinnskudd (uten revisjon):  1. Stiftelsesdokument med vedtekter, jf. aksjeloven §§ 2-1 og 2-2.
  2. Stifterne utarbeider og undertegner åpningsbalanse som vedlegges stiftelsesdokumentet, jf. aksjeloven § 2-8. Åpningsbalansen settes opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Revisors bekreftelse av åpningsbalansen legges ved.
  3. Revisor eller finansinstitusjon bekrefter i eget vedlegg at aksjekapitalen er fullt innbetalt, jf. aksjeloven § 2-18.
  4. Ved elektronisk innsendelse av samordnet registermelding skal utsteder av bekreftelsene (revisor og eventuelt finansinstitusjon) signere meldingen elektronisk.

Se eventuelt også:
Om fravalg av revisjon ved stiftelse av aksjeselskaper (merk likevel endring etter at artikkelen ble skrevet om at også finansinstitusjon nå kan bekrefte innbetalt aksjeinnskudd).

Klikk her for utskriftsvennleg versjon