Kjelde: Regnskap Norge

Formålet med dei nye krava er å dempe den auka forbruksgjelda hos norske hushaldningar. Den historisk høge gjelda blir av Finansdepartementet vurdert som ei av norsk økonomi sine viktigaste sårbarheiter.

Forbrukslån utgjer framleis ein liten andel av hushaldningane si samla gjeld, i overkant av tre prosent. Veksten i forbrukslån er likevel stor, og har over fleire år vore dobbelt så høg som den generelle gjeldsveksten. Renteutgiftene på forbrukslån utgjer no 14 prosent av hushaldningane sine samla renteutgifter.


DE NYE KRAVENE

Den nye forskriften inneholder blant annet krav til:

  • Betjeningsevne: Bankene skal ikke yte forbrukslån dersom kunden ikke har tilstrekkelig betjeningsevne til å tåle en renteøkning på fem prosentpoeng på samlet gjeld.
  • Gjeld i forhold til inntekt: Bankene skal ikke yte forbrukslån dersom kundens samlede gjeld overstiger fem ganger årsinntekt.
  • Avdragsbetaling: Bankene skal kreve månedlig nedbetaling av forbrukslånet. Den månedlige nedbetalingen skal utgjøre et beløp som medfører at lånet nedbetales i løpet av fem år. For rammekreditter (som f.eks. kredittkort) skal minimumsbeløpet beregnes hver måned basert på benyttet kreditt.

For å sikre at bankene fortsatt skal kunne utvise skjønn i enkeltsaker, åpner forskriften for at en viss andel av bankens utlån kan bryte med enkeltkravene i forskriften.

UNNTAK FOR KREDITTKORT MED RAMME UNDER 25 000 KRONER

Innvilgelse av kredittkort med ramme under 25 000 kroner er unntatt fra deler av kravene i forskriften, forutsatt at kunden ikke har andre kredittkort fra før. Forskriften er ikke til hinder for å refinansiere eksisterende gjeld, så lenge ikke lånebeløpet eller kundens totale kostnader over lånets løpetid øker. Bestemmelsene gjør ikke unntak fra finansavtalelovens regler om kredittvurdering og frarådingsplikt.

MIDLERTIDIG FORSKRIFT

Forskriften er midlertidig, og skal gjelde til og med 31. desember 2020. Forskriften trer i kraft straks, men bankene får frem til 15. mai 2019 til å tilpasse seg kravene.

Hele forskriften kan leses her.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon