I tillegg har det kommet nye opplysninger fra selskapene om 89 000 aksjonærer. Disse får også tilsendt beholdningsoppgaver.


Opplysningene skal sendes inn ved å fylle ut manglende opplysninger eventuelt korrigere opplysninger i den tilsendte beholdningsoppgaven. Skatteetaten vil hjelpe aksjonæren med å beregne skjermingsfradraget. Mangler disse opplysningene, risikerer aksjonæren å betale for mye skatt.


Fra 2006 er det innført skatt på aksjeutbytte utover et såkalt skjermingsfradrag. For å beregne dette fradraget må opplysninger om anskaffelsesverdi og anskaffelsestidspunkt på aksjene sendes inn til likningsmyndighetene.

Frist 10. november
Fristen for å levere oppgavene er 10. november. Aksjonærene må gi opplysninger om hvilken dato aksjene ble anskaffet og verdien de hadde da de ble anskaffet. Dette er nødvendig for at Skatteetaten skal kunne regne ut korrekt skjermingsfradrag på aksjeutbyttet og dermed riktig skatt for aksjonæren. 

Anskaffelsesverdi for senere gevinstberegning fastsettes nå
På grunnlag av denne informasjonen vil aksjonærene hvert år få tilsendt oppgaver som viser deres opparbeidede skjermingsfradrag i inntekter som er knyttet til den enkelte for norske aksjer.

Fradragene vil redusere framtidig skattepliktig utbytte og skattepliktig gevinst. Ved beregning av gevinst eller tap trekkes anskaffelsesverdien fra i salgsvederlaget når aksjen selges.


Fastsettelse ved skjønn
Gir aksjonærene ikke Skatteetaten nok informasjon til å få fastsatt anskaffelsestidspunkt og anskaffelsesverdi, må likningskontorene skjønnsmessig fastsette tidspunkt og verdi slik de anser det mest sannsynlig korrekt.

Disse tallstørrelsene vil både gjelde være som grunnlag for å beregne skjermingsfradrag skattefri del av utbytte og realisasjonsgevinst og bli gjeldende som kostpris ved beregning av og gevinst eller tap når aksjonæren en gang selger aksjene.

Gir aksjonærene ikke de nødvendige opplysninger i beholdningsoppgaven innen 10.  november, risikerer aksjonærene at anskaffelsesverdien kan bli satt lavere enn den egentlig korrekte, og aksjonærene kan får få for høy skatt.


Ny oppgave i mars med registrerte opplysninger
I mars/april neste år får aksjonærene beholdningsoppgaver med anskaffelsesverdier, og  anskaffelsestidspunkt og beregnet skjermingsfradrag. Disse opplysningene skal aksjonærene bruke for å oppgi skattepliktig utbytte ved utfylling av selvangivelsen for 2006.

Mener aksjonæren at opplysningene ikke er korrekte, må aksjonæren endre de skattepliktige aksjeinntekter dem  i selvangivelsen. I tillegg må beholdningsoppgaven returneres med endringene.


Klagefrist
Anskaffelsesverdi og anskaffelsestidspunkt fastsettes med endelig virkning ved likningen for inntektsåret 2006. Klagefristen er den samme som for skatteoppgjøret, tre uker fra skatteoppgjøret blir lagt ut.


Klikk her for utskriftsvennleg versjon