Kjelde: NARF 

I høringssak publisert 22. mai 2015 foreslår Finansdepartementet at virksomheter som kan omorganiseres skattefritt heller ikke skal betale dokumentavgift for eiendom eller omregistreringsavgift for kjøretøy. Målet med forslaget er å forenkle omorganisering og omstilling i næringslivet.

Finansdepartementet skriver følgende om forslaget:

«I visse tilfeller kan virksomheter omorganiseres skattefritt, men må betale dokumentavgift for eiendommer og omregistreringsavgift for kjøretøy i forbindelse med omorganiseringen. Dette kan forhindre at virksomheter omorganiseres, og dermed hindre omstilling. Finansdepartementet foreslår derfor å endre regelverket slik at hvis omorganiseringen kan gjennomføres skattefritt, skal det heller ikke betales dokumentavgift eller omregistreringsavgift når eierforhold til eiendom eller kjøretøy endres som følge av omorganiseringen.

I tillegg til å lette omstillinger i næringslivet bidrar forslaget også til at regelverket for omorganiseringer og tinglysing av fast eiendom og omregistrering av kjøretøy blir mer oversiktlig, konsekvent og enklere å forholde seg til for næringslivet.

Finansdepartementet foreslår at endringene trer i kraft fra 1. januar 2016.»

Fritaket skal etter forslaget gjennomføres ved å endre Stortingets vedtak om dokumentavgift § 2 første ledd bokstav k, og tilsvarende hjemmel i Stortingets vedtak om omregistreringsavgift. Fritaket vil gjelde omorganiseringer som kan gjennomføres med skattemessig kontinuitet etter skatteloven §§ 11-2 til 11-5, § 11-11 og § 11-20, altså:

  • Skattefri fusjon av aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper m.v.
  • Skattefri fusjon av deltakerlignede selskaper
  • Skattefri fisjon av aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper m.v.
  • Skattefri fisjon av deltakerlignet selskap
  • Grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjebytte
  • Skattefri omdanning av virksomhet

For omregistreringsavgiften omfatter forslaget også omorganiseringer som gjennomføres med lovfestet selskapsrettslig kontinuitet.

Noen av dagens fritak vil bli erstattet med de nye hjemlene. 

Les mer i selve høringssaken.

Det ovennevnte kan være viktig å ta hensyn til dersom det pågår prosesser knyttet til omorganisering i år. Etter hva vi kan se av forslaget er det ikke lagt opp til iverksettelse før kommende nyttår, hvilket gjør at det i noen tilfeller kan være gunstig å avvente gjennomføring. 

Klikk her for utskriftsvennleg versjon