Kjelde: NARF
Det følger av regnskapsførerloven § 2 annet ledd at en autorisert regnskapsfører skal utføre sine oppdrag i samsvar med god regnskapsføringsskikk. Standarder for god regnskapsføringsskikk utarbeides av Bransjestandardutvalget, bestående av representanter for NARF, Økonomiforbundet og Revisorforeningen. Det er styrene i foreningene som endelig godkjenner standardene.


Den største enkeltstående endringen i forhold til standarder for god regnskapsføringsskikk GRFS 0 – Allment om regnskapsføringsoppdrag og GRFS 1 – Bokføring og årsoppgjør, samt foreløpige standarder for god regnskapsføringsskikk GRFS 2 – Lønn og GRFS 3 – Fakturering, er at alt innhold er samlet i én standard der det før var fire. Dette har flere årsaker, blant annet at • det antas å være enklere å forholde seg til ett dokument enn til fire
 • sammenhengen mellom kravene på ulike oppdragsområder blir tydeligere
 • innhold som er aktuelt flere steder må ikke gjentas
 • det er ikke nødvendig med henvisninger mellom flere standarderdet benyttes ikke lenger foreløpige standarder, så det er ikke behov for å skille ut disse

Andre generelle endringer er at • alle obligatoriske krav («skal») fremgår i uthevet skrift, mens øvrig tekst inneholder veiledning og anbefalinger («bør»)
 • oppsummering av obligatoriske krav er fjernet (tidligere GRFS 0.6, 1.8, 2.8 og 3.7)
 • omfanget av innhold som kun er gjentakelse av krav i andre regelverk er redusert
 • den teknologiske utviklingen i regnskapsførers hverdag gjenspeiles i større grad
 • nye arbeidsformer i regnskapsbransjen omtales, herunder arbeidsdeling mellom flere parter, oppdragsgivers tilgang til regnskapsførers systemer og regnskapsførers arbeid i oppdragsgivers systemer
 • det skilles mellom løpende bokføringsoppdrag, årsoppgjørsoppdrag og rene rapporteringsoppdrag (uten løpende bokføring), i tillegg til fakturerings- og lønnsoppdrag
 • for årsoppgjørsoppdrag og rene rapporteringsoppdrag gis det mer veiledning enn tidligere
 • adgangen til å gjennomføre vesentlighetsvurderinger og benytte skjønn fremheves

Se for øvrig vedlagte speil, som sammenligner ny GRFS med GRFS 0, 1, 2 og 3 og beskriver viktige endringer.


Det er i standarden ikke tatt hensyn til ny lønns- og personalordning (a-ordningen/EDAG), som skal innføres 1. januar 2015. Bransjestandardutvalget vil gjøre nødvendige tilpasninger i standarden i løpet av høsten 2014.


Standarden får virkning for oppdrag som utføres 1. januar 2015 eller senere. På samme tidspunkt oppheves standarder for god regnskapsføringsskikk GRFS 0 – Allment om regnskapsføringsoppdrag og GRFS 1 – Bokføring og årsoppgjør, samt foreløpige standarder for god regnskapsføringsskikk GRFS 2 – Lønn og GRFS 3 – Fakturering. Det oppfordres til tidligere anvendelse av standarden.


Som vedlegg til standarden finnes Anbefaling – regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet. Anbefalingen ble utarbeidet i 2012. Det er gjennomført en oppdatering av anbefalingen for å bringe innholdet i overenstemmelse med ny standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS), men det er ingen materielle endringer i anbefalingen. Dersom regnskapsfører ønsker å avgi en uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet skal dette skje i henhold til anbefalingen, jf. GRFS punkt 5.8.5.


Vedlegg:


Klikk her for utskriftsvennleg versjon