Kjelde: Regnskap Norge/NARF

Ny skatteforvaltningslov vil berøre alle landets skattytere. Skal rettssikkerheten ivaretas er det vår påstand at veiledningsplikten må bedres og at sanksjonssystemet må endres i forhold til det foreliggende forslag til ny lov.

Av Per-Ole Hegdahl, advokat, NARF

Det har i den senere tid vært debatt om ny skatteforvaltningslov. Rettssikkerheten er ikke i tilstrekkelig grad ivaretatt i ny lov, er det flere som har fremhevet. NARF deler dette synet. Rettssikkerhet i skattesaker handler blant annet om at saksbehandlingsreglene skal sikre borgerne holdbare løsninger i henhold til gjeldende rett, at saksbehandlingen skal skje innen rimelig tid, og at det er rimelig grad av forutberegnelighet i regelverket. I tillegg, og det er spesielt for skatteretten, må sanksjonene ved feil fra skattyteres side stå i forhold til overtredelsen. «Fair balance» mellom lovbruddet, skyldgraden og den «straff» som ilegges, er her et viktig hensyn som må veie tungt. 

NARF har i dagens møte med politisk ledelse understreket at sanksjonssystemet bare må ramme den illojale skattyter. Det strider mot folks rettsoppfatning når en pliktoppfyllende skattyter gjør en unnskyldelig feil, og likevel blir straffet fordi innrapporteringen ikke er korrekt i forhold til skatteetatens syn på regelverket. Det kan argumenteres med at da blir det opp til skattyter å prøve saken for domstolene, men for de fleste er dette en såpass kostbar og ressurskrevende øvelse at det ikke er et reelt alternativ. Av den grunn er det desto viktigere at skattereglene er enkle og klare, og derigjennom mulig å etterleve i praksis. Et viktig tiltak her er også skatteetatens veiledningsplikt. Veiledningsplikten bør lovreguleres og tilpasses skattyternes behov, ikke skatteetatens tilgjengelige ressurser som av ulike årsaker varierer over tid.

I et selvdeklareringssystem, som ny skatteforvaltningslov legger opp til, blir veiledningsplikten viktigere enn noen gang. I tillegg bør det etter NARFs vurdering innføres passivitetsregler som sikrer at skatteetaten sørger for tilstrekkelig fremdrift i sakene.

Skatteetatens rett til å endre ligningen bør også begrenses til 2 år der skattyter har opptrådt lojalt mot regelverket og innrapportert etter beste evne. 5 års endringsadgang som nå er foreslått i forslaget til ny skatteforvaltningslov er etter NARFs vurdering unødvendig lang tid og skaper usikkerhet og liten grad av forutsigbarhet for den lojale skattyter.

Det gledelige ved dagens møte med Jørgen Næsje er at statssekretæren uttrykte stor interesse for saken og enighet i våre synspunkter. På hvilken måte våre innspill vil bli hensyntatt i ny skatteforvaltningslov kunne statssekretæren på stående fot ikke si noe om, men NARFs engasjement og interesse for saken ble tatt godt imot.

Vi i NARF vil opprettholde trykket for å få på plass de endringene vi mener er nødvendige. Odelstingsproposisjonen (Ot. prp.) er forventet fremlagt i løpet av høsten. Ingen tvil om at skattyterne, særlig de næringsdrivende og deres rådgivere, går spennende tider i møte.

NARFs høringssvar kan leses her

Klikk her for utskriftsvennleg versjon