Kjelde: Regnskap Norge

Skatteklagenemnda skal være uavhengig og skal ikke kunne instrueres av Finansdepartementet eller Skatteetaten. Formålet med den nye Skatteklagenemnda er å styrke klageordningen på skatteområdet, bedre rettssikkerheten og styrke de skatte- og avgiftspliktige sin tillit til at klagesakene blir behandlet på en tilfredsstillende måte.

Det vil bli opprettet et eget landsdekkende sekretariat som skal forberede sakene for nemnda. Sekretariatet skal ha om lag 40 ansatte og blir lokalisert til Stavanger.

Autorisert regnskapsfører ikke tilstrekkelig fagkompetanse
22. januar 2016 fastsatte Finansdepartementet forskrift til Skatteklagenemnda, som blant annet regulerer krav til nemndsmedlemmenes kompetanse og hvilke saksbehandlingsregler som skal gjelde for den nye nemnda. 

Regnskap Norge reagerer sterkt på at autoriserte regnskapsførere ikke er inkludert blant den kompetanse som kvalifiserer for verv i nemnda. Med sin unike breddekunnskap innen fagfeltet burde autoriserte regnskapsførere selvsagt hatt en naturlig plass i Skatteklagenemnda. Regnskap Norge kommer til å arbeide videre med denne saken.

Nærmere om Skatteklagenemnda
Den nye Skatteklagenemnda skal erstatte Klagenemnda for merverdiavgift, Skatteklagenemnda for storbedrifter, Skatteklagenemnda for utenlandssaker og dagens fem regionale skatteklagenemnder. Riksskattenemnda skal oppheves. Skatteklagenemnda vil overta alle saker fra klagenemndene den erstatter.

Skatteklagenemnda skal bestå av en leder, en nestleder, 51 medlemmer og 5 varamedlemmer som alle oppnevnes av Finansdepartementet. Nemnda foreslås organisert i 17 mindre avdelinger med tre medlemmer i hver (alminnelig avdeling) og i to avdelinger med fem medlemmer (stor avdeling).

Sakene skal normalt først gå til behandling i alminnelig avdeling. Dersom medlemmene er uenige, eller minst en av medlemmene ber om det, skal sakene gå videre til avgjørelse i stor avdeling. Lederen av nemnda kan også bestemme at saker skal gå direkte til behandling i stor avdeling. Alminnelig avdeling behandler sine saker uten møte. Stor avdeling arbeider i møter.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon