Kjelde: NARF


Tallene fra denne studien viser at den gjennomsnittlige kundetilfredsheten blant revisjonsbyråene har hatt en liten tilbakegang sammenlignet med i 2013, men en indeksverdi på 76 på en skala fra 0 – 100, viser at kundene jevnt over fortsatt er svært fornøyd ifølge EPSI Norge, som er et markedsanalyseinstitutt.
Studien viser en fremgang for de større revisjonsselskapene, noe som gjenspeiles i tallene for den opplevde kvaliteten og verdi for pengene. De mellomstore og mindre revisjonsselskapene faller derimot noe tilbake.


Regnskapsførere kan på sin side notere seg en fremgang på kundetilfredsheten.
– Sammenlignet med øvrige bedriftsmarkedsmålinger så ligger bransjesnittene for revisjon og regnskap høyt, uttaler Fredrik Høst, daglig leder i EPSI.


Forventningene norske bedrifter har til både revisjons- og regnskapsbyråene er meget høye, samtidig så er det tydelig at leverandørene yter høy kvalitet i både sitt arbeid og i den servicen de tilbyr sine kunder. – Disse to bransjene evner å levere godt i forhold til forventningene og gjør det til en pris som oppleves som god, forteller Høst.


Resultatene stemmer godt overens med kundemålingen NARF fikk gjennomført i vinter av markedsanalyseinstituttet Ipsos MMI. Her oppnådde regnskapsfører en kundetilfredshet på 4,9 på en skala fra 1 til 6, som gir en indeksverdi på 78. Dersom kunden har behov for økonomisk rådgivning så viser MMI undersøkelsen at det er regnskapsfører de foretrekker å ta kontakt med. Høy kundetilfredshet er vanligvis høyt korrelert med preferanse og kundelojalitet. Her gir begge undersøkelsen høy score. Dette gir et godt utgangspunkt for å videreutvikle samarbeidet med kunden. Høy tilfredshet bidrar til at kunden i utgangspunktet er positiv og mottakelig for gode råd og innspill, fremholder Bjørn Myhrvold, leder for Marked i NARF.


Høye verdier på disse områdene er også med på å sikre en stabil kundemasse og positiv omtale fra eksisterende kunder til andre potensielle kunder, og med det en god markedsføringseffekt. Videre påvirker dette de økonomiske resultatene i positiv retning. Slike nøkkeltall er viktige styringsparametere på lik linje med økonomiske styringstall, sier Myhrvold.  


Mer informasjon om undersøkelsen fra EPSI Norge finner du her

Klikk her for utskriftsvennleg versjon