Kjelde: Regnskap Norge

Idrettsanlegg og andre samanslutningar som oppfyller vilkåra for å få spelemiddel kan søke om kompensasjon. Minstegrensa for søknaden er kr 15.000 i meirverdiavgift.

Ordninga gjeld bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv i fjellet. Byggearbeidet må vere set i gang etter 1. januar 2010.

Ved utbygging i fleire byggetrinn, er det berre byggetrinn som er starta opp etter 1. januar 2010 som kan vere med i søknad om kompensasjon.

HVEM SOM KAN SØKE

Alle som oppfyller vilkårene for å få spillemidler gjennom Kulturdepartementets tilskuddordning for bygging av idrettsanlegg, med unntak av kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak, kan søke om kompensasjon. Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalter ordningen. En godkjent spillemiddelsøknad er et vilkår for å søke om kompensasjon. Ordningen med mva-kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg kommer som et tillegg til spillemiddelordningen. 

For mer informasjon og søknadsskjema for tilskuddsordningen, se Lotteri- og stiftelsestilsynets sider.

HVA ORDNINGEN OMFATTER

Ordningen omfatter kun merverdiavgift knyttet til tilskuddsberettigede anleggselementer, og minstegrensen for søknad er 15 000 kroner i merverdiavgift.

Drifts- og vedlikeholdskostnader knyttet til anlegget er ikke omfattet. For slike kostnader er det den generelle kompensasjonsordningen som gjelder.

SØKERE SOM ER REGISTRERT I MERVERDIAVGIFTSREGISTERET

Noen idrettslag og andre sammenslutninger som er omfattet av ordningen er også registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Disse vil ofte drive både avgiftspliktig virksomhet (kiosksalg, reklame mv.) og avgiftsunntatt idrettsaktivitet i anlegget, og vil ha rett til forholdsmessig fradrag for merverdiavgift på sine anskaffelser etter merverdiavgiftsloven kap. 8. Merverdiavgift på anleggsinvesteringer som det ikke foreligger fradragsrett for etter merverdiavgiftsloven, kan det søkes om kompensasjon for. Merverdiavgift som kan fradragsføres i det ordinære avgiftsoppgjøret, skal altså ikke inngå i søknaden om kompensasjon.

SØKNADEN

Anlegget må være ferdigstilt før det kan søkes om kompensasjon. Det skal søkes på grunnlag av anleggsregnskap som er kontrollert og attestert av revisor.

Søknad om kompensasjon for merverdiavgift skal sendes Lotteri- og stiftelsestilsynet innen 1. mars 2021. Regnskapsskjema og revisorrapport skal inngå som vedlegg til søknaden.

Søknader leveres elektronisk på eget søknadsskjema via lottstift.no.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon