Kjelde: Lotteri- og stiftelsestilsynet

Ordninga har som føremål å fremme frivillig aktivitet ved å kompensere for kostnader som frivillige organisasjonar har hatt til meirverdiavgift ved kjøp av varer og tenester.

Søknadsfristen er 1. september 2021 med utbetaling i midten av desember.

Søk om momskompensasjon her.

Hvilke organisasjoner kan få momskompensasjon?

Målgruppen for ordningen går fram av §3 i forskriften. Kort forklart er målgruppen aktive og frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret,  men avgrenset til:

  • demokratiske ikke-økonomiske foreninger
  • tros- og livssynsorganisasjoner
  • stiftelser – det er stiftelsens egenaktivitet som er grunnlag for vurderingen av om det blir drevet virksomhet som faller inn under ordningen. Utdeling av midler til frivillig virksomhet tilfredsstiller i seg selv ikke kravet til frivillig virksomhet.

Organisasjoner som vil ha kompensasjon må levere regnskap, revisjonsmelding og årsmelding sammen med søknaden. Sjekk også om organisasjonen har krav om å levere revisorrapport.

Hvilke organisasjoner og virksomhet kan ikke få momskompensasjon?

I tillegg til å være i målgruppen stiller forskriften en rekke krav som må oppfylles for å kunne motta kompensasjon. Les mer om dette her.

Les meir om momskompensasjon på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine sider.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon