Kjelde: Regnskap Norge

Den reduserte satsen vil også gjelde aktivitetar som det blir tatt særskild betaling for. Aktiviteten må då vere ein naturleg del av det samla tilbodet, for eksempel ei berg- og dalbane. Ei nærare skildring av omgrepet fornøyelsesparkar og opplevingssenter er gitt i proposisjonen avsnitt 6.3.3.2.

Avgrensning av området for den reduserte satsen
I flere fornøyelsesparker og opplevelsessentre inngår tilbud om konserter, teaterforestillinger og annen unntatt sceneopptreden i inngangsbilletten. Dersom disse tilbudene er av underordnet betydning i forhold til parken eller senterets fornøyelses- og opplevelsesaktiviteter ellers, skal hele vederlaget ilegges redusert sats. Tas det særskilt vederlag for disse tjenestene, er tjenestene unntatt fra merverdiavgiftsplikt etter merverdiavgiftsloven § 3-7 første ledd.

Annen avgiftspliktig virksomhet som drives av fornøyelsesparken eller opplevelsessenteret, eksempelvis kafé- eller restaurantvirksomhet og reklame, vil ikke være omfattet av den reduserte satsen, men skal ilegges alminnelig sats på 25 pst. Ved omsetning av mat- og drikkevarer fra for eksempel kiosk gjelder en redusert sats på 14 pst.

Enkelte opplevelsessentre kan arrangere naturopplevelser som jakt og fiske. Omsetning av rett til jakt eller fiske, eller rett til å ta ut jord, stein eller andre naturalier av grunn, er ikke omfattet av den reduserte satsen, men skal ilegges 25 pst. merverdiavgift. Dette for ikke å skape konkurransevridninger i disfavør av private grunneiere som beregner merverdiavgift med alminnelig sats på 25 pst. ved omsetning av de samme rettigheter. Adgang til fiskedam eller adgang til skjerping i nedlagte gruver og ”gullgraving” er imidlertid omfattet av den reduserte satsen.

Utleie av varer skal avgiftsberegnes med alminnelig sats. Det regnes ikke som utleie når publikum får benytte innretninger i fornøyelsesparken, eksempelvis en radiostyrt bil.

Drift av underholdningsautomater vil som hovedregel være omfattet av den alminnelige satsen på 25 pst. Dersom bruken inngår i den ordinære inngangsbilletten vil det anses som en del av det lavsatsede tilbudet. Bruk av spilleautomater som defineres som gevinstautomater etter lotteriloven er unntatt fra merverdiavgiftsplikt.

Området for den reduserte satsen fremgår av merverdiavgiftsloven § 5-10.

Formidling
Det er fra 1. juli 2010 også innført merverdiavgiftsplikt med en sats på 8 pst. på formidling av inngangsbilletter til fornøyelsesparker og opplevelsessentre.

Formidling av inngangsbilletter til fornøyelsesparker og opplevelsessentre i utlandet er fritatt for merverdiavgift.

Avgiftsplikten for formidling fremgår av merverdiavgiftsloven § 3-1 første ledd, området for den reduserte satsen fremgår av merverdiavgiftsloven § 5-10 og fritaket følger av merverdiavgiftsloven § 6-29 annet ledd bokstav e.

Uttaksmerverdiavgift
Dersom en fornøyelsespark eller et opplevelsessenter har gratis adgang, eventuelt adgang til redusert pris, for enkeltpersoner eller grupper, vil dette i utgangspunktet måtte anses som et avgiftspliktig gaveuttak, eventuelt uttak i reklameøyemed. Alminnelige rabatter, for eksempel til større grupper av besøkende, vil imidlertid ikke utløse plikt til å beregne uttaksmerverdiavgift.

Det skal ikke beregnes uttaksmerverdiavgift dersom verdien av uttaket er bagatellmessig, dvs. 100 kroner eller mindre. Det er den enkelte ytelse til den enkelte mottaker som er avgjørende for nevnte beløpsgrense. Dersom inngangsbilletten koster 100 kroner eller mindre (inklusive merverdiavgift), skal det ikke beregnes uttaksmerverdiavgift når eksempelvis studenter eller pensjonister kommer gratis inn.

Det skal heller ikke beregnes uttaksmerverdiavgift dersom tjenester ytes vederlagsfritt på veldedig grunnlag. Som eksempel kan nevnes gratis adgang, eventuelt adgang til redusert pris, for personer som ellers ikke ville hatt råd til å besøke stedet. Gratis adgang til pensjonister og studenter generelt, vil ikke omfattes av dette fritaket.

Plikten til å beregne merverdiavgift ved uttak fremgår av merverdiavgiftsloven §§ 3-21 til 3-26. Unntaket for varer av bagatellmessig verdi fremgår av merverdiavgiftsloven § 3-23 bokstav d og fritaket for tjenester som ytes vederlagsfritt på veldedig grunnlag følger av merverdiavgiftsloven § 6-19 første ledd.

Justering av inngående merverdiavgift
Registrerte avgiftssubjekter må justere tidligere fradragsført inngående merverdiavgift dersom bruken av en kapitalvare (driftsmiddel) endres fra fradragsberettiget formål til ikke-fradragsberettiget formål, eller motsatt.

En fornøyelsespark eller et opplevelsessenter som er registrert for billettinntekter og som anskaffer større publikumsattraksjoner vil ha fradragsrett for inngående merverdiavgift. Dersom billettinntektene senere synker under beløpsgrensen for registrering, jf. merverdiavgiftsloven § 2-1 første ledd eller attraksjoner blir solgt, kan justeringsbestemmelsene komme til anvendelse.

Justeringsbestemmelsene er inntatt i merverdiavgiftsloven kapittel 9.

Omreisende tivolier
Omreisende tivolier ble ansett omfattet av det tidligere unntaket for fornøyelsesparker. På bakgrunn av disse aktørenes konkurranseflate mot sirkus, som fortsatt skal unntas, er unntaket for omreisende tivolier videreført. Dette fremgår nå eksplisitt av merverdiavgiftsloven § 3-7 første ledd. Omreisende tivolier skal derfor ikke beregne merverdiavgift av eventuelle inngangspenger eller av vederlag som betales for å benytte ulike underholdningsinnretninger. Motstykket til dette er at det ikke er fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelser til denne underholdningsvirksomheten.

Ikrafttredelse
Lovendringene trer i kraft 1. juli 2010. Det er ikke vedtatt overgangsordninger, eksempelvis i form av fradragsrett for inngående merverdiavgift på varer og tjenester anskaffet før 1. juli 2010. Det er heller ikke anledning til å justere inngående merverdiavgift for anskaffelser foretatt før denne dato, jf. merverdiavgiftsloven § 9-2 første ledd annet punktum.

Det skal imidlertid ikke kreves betaling eller etterfakturering av utgående merverdiavgift for billetter, sesongkort, årskort, medlemskontingenter o.l. som gjelder for perioden fra 1. juli til 31. desember 2010 og som er solgt før 1. juli 2010. 

Dersom det skulle være behov for ytterligere avklaringer, kan skattekontoret kontaktes.

KILDE: Skatteetatens rundskriv av 21.juni 2010.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon