Kjelde: NARF

Det foreslås også at det innføres 8 prosent merverdiavgift på formidling av slike tjenester. Mer om endringene kan leses her: Fakta om kulturmoms. Det er foreløpig ikke tatt stilling til avgiftsplikten på guiding, som ble reist som et åpent spørsmål i den foreliggende proposisjonen fra 30. april i år; Prop. 119 LS (2009-2010). Den nevnte proposisjonen har imidlertid konkludert på at retten til å utøve idrett (treningsavgift, inngangsbilletter svømmehall, betaling for golf og bowling) holdes utenfor avgiftsområdet.


Momskompensasjonsoppgave


Det foreslås at retten til å levere oppgaver for merverdiavgiftskompensasjon på papir oppheves. Les mer i pressemeldingen fra Finansdepartementet.


Fastsettelse av ligningsverdi for boliger som blir leid ut som del av næringsvirksomhet


I statsbudsjettet 2010 ble det foreslått et nytt system for å fastsette ligningsverdier for næringseiendom som ikke blir leid ut. Samtidig ble det foreslått et nytt system for å fastsette ligningsverdier for boliger unntatt fritidseiendommer, boliger i utlandet og jordbrukseiendom. Ligningsverdiene av boliger som er omfattet av det nye systemet skal fastsettes ut fra registrerte omsetningsverdier, areal, geografisk plassering og boligtype.


I samråd med skatteetaten har departementet vurdert å endre klassifiseringen av næringseiendom slik at også boliger som blir leid ut i næringsvirksomhet får fastsatt ligningsverdi som sekundærboliger. Forskriftsendringen skal gjelde fra og med inntektsåret 2010.


Fritidsboliger som blir leid ut som del av næringsvirksomhet skal fremdeles få fastsatt ligningsverdi etter reglene om næringseiendom. 


Annet


Øvrige endringer i revidert på skatte- og avgiftsområdet er som følger (oppsummert):  • Det foreslås endringer for å likestille gjenlevende samboer i uskifte med gjenlevende ektefelle i uskifte når det gjelder skatt.
  • Som tidligere varslet foreslås det endringer i rederiskatteordningen. Det tilbys en frivillig ordning slik at de latente skatteskyldighetene som er opparbeidet innenfor rederiskatteordningen før 2007 kan gjøres opp raskt og på en god måte for rederiselskapene. I tillegg foreslås det å stramme inn ytterligere i forbudet mot å yte lån og stille sikkerhet. Samtidig foreslås det å innføre et unntak fra låneforbudet i sammenheng med konsernbidrag, slik at det skal være praktisk mulig å ta imot slike bidrag også for selskap med latente skatteskyldigheter fra før 2007.
  • Det foreslås å innføre en regel som pålegger oljeselskapene å gi ligningsvesenet opplysninger om avtale- og salgsvilkår av alt gassalg utvunnet på norsk kontinentalsokkel. Utfyllende regler om innholdet i opplysningsplikten vil bli fastsatt i forskrift.
  • Produktavgiften for fiskerinæringen foreslås økt med 0,2 prosentpoeng til 3,1 prosent for andre halvår 2010.
  • Avgiften på forbrenning av avfall foreslås fjernet fra 1. oktober 2010.
  • Det foreslås innført CO2-avgift på gass fra 1. juli 2010.
  • Tang- og taretrålere foreslås fritatt fra fyringsoljeavgift.

Lenker:


Klikk her for utskriftsvennleg versjon