Kjelde: NARFDet er viktig å huske at også deltakerlignede selskaper og etterskuddspliktige selskaper (inkl aksjeselskaper) som eier bolig(er) er avhengige av å bruke boligkalkulatoren ved utfylling av selvangivelsen for 2010. Slike selskaper har ikke vært pålagt å rapportere inn opplysninger om boligen de eier, slik som personlige skattytere har gjort. Selskaper som fyller ut selvangivelse for aksjeselskap mv, RF-1028, må i stedet forholde seg til nye poster i selvangivelsen. Postene 401B og 401C tar for seg boliger i Norge. Disse finner du i formuesoppstillingen på side 4 i selvangivelsen. I tillegg skal disse to postene spesifiseres nederst på side 3 i selvangivelsen.


Det er mye nytt å forholde seg til hva angår formuesverdsettelse av fast eiendom i år. Ikke minst skyldes dette at vi nå får flere former for verdsettelse å forholde oss til. Foruten de to nevnte postene er det flere nye poster om fast eiendom i de nye selvangivelsene. Her er hva som er inntatt i rettledningen til selvangivelsen for aksjeselskaper mv om temaet:


«Nytt for 2010
Fra og med inntektsåret 2010 skal skjemaet RF 1098  ”Formue av næringseiendom” leveres for alle norske næringseiendommer, enten de er utleid eller ikke-utleid.  Merk imidlertid at boliger som leies ut i næringsvirksomhet fra og med 2010 ikke lenger skal verdsettes etter reglene for fastsettelse av formuesverdi for næringseiendom. Formuesverdien av bolig skal alltid fastsettes etter reglene om formuesverdsetting av boligeiendommer. Dette gjelder selv om de leies ut eller brukes i næringsvirksomhet. Verdiene som danner grunnlag for beregning av likningsverdi av bolig i Norge spesifiseres på side 3 i selvangivelsen og føres i post 401B eller 401C. Selve ligningsverdien finner man ved å bruke boligkalkulatoren som ligger på skatteetaten.no.


Post 401A Norsk næringseiendom
Her føres likningsverdien av norsk næringseiendom. Likningsverdi av norsk næringseiendom beregnes i eget skjema RF-1098 ”Formue av næringseiendom 2010”.  Det skal leveres ett skjema for hver eiendom. Summen av eiendommene føres i post 401 A. Formuesverdi av boligeiendom skal ikke føres her, men i post 401B eller 401C. Formuesverdi av næringseiendom i utlandet skal føres i post 401E eller 401F.


Næringseiendom knyttet til kraftverk, jord- og skogbrukseiendommer omfattes ikke av verdsettelsesmetoden for næringseiendom. Disse skal føres i post 401 D.


Post 401B Selveide boliger i Norge
Her føres likningsverdien av selveid boligeiendom i Norge. Verdiene som danner grunnlag for beregning av likningsverdi av slik bolig spesifiseres i egen tabell på side 3 i selvangivelsen. Det skal gis opplysninger for hver eiendom.  Bruk boligkalkulatoren på skatteetaten.no for å finne frem til ligningsverdien. Summen av alle eiendommene føres i post 401B. Mer om bolig finnes i rettledning til postene for lønnstakere og pensjonister RF-2032.


Post 401C Boenheter i boligselskap/borettslag i Norge
Her føres likningsverdien av boenhet i boligselskap eller borettslag i Norge. Verdiene som danner grunnlag for beregning av likningsverdi av slik bolig spesifiseres i egen tabell på side 3 i selvangivelsen. Det skal gis opplysninger for hver eiendom.  Bruk boligkalkulatoren på skatteetaten.no for å finne frem til ligningsverdien for hver bolig. Summen av alle eiendommene føres i post 401C. Mer om bolig finnes i rettledning til postene for lønnstakere og pensjonister RF-2032. 


Post 401 D Annen fast eiendom i Norge av enhver art
Her føres verdien av annen norsk eiendom av enhver art, herunder fritidseiendom, næringseiendom knyttet til kraftverk, jord- og skogbruk. 


I feltet ”Type eiendom” føres hva slags eiendom selskapet eier. Feltet har følgende svaralternativer: • Fritidseiendom
 • Gårdsbruk
 • Skogeiendom
 • Eiendom knyttet til kraftverk
 • Annen fast eiendom  

Post 401E Utleid utenlandsk næringseiendom
Her føres verdien av utleid utenlandsk næringseiendom. Likningsverdi av utleid utenlandsk næringseiendom beregnes i eget skjema RF 1098 ”Formue av næringseiendom 2010”. Det skal leveres et skjema for hver eiendom. Summen av alle utenlandske utleide næringseiendommer føres i post 401E.


Post 401 F Annen fast eiendom i utlandet av enhver art
Her føres annen fast eiendom i utlandet av enhver art, herunder bolig og ikke-utleid næringseiendom. 


Er formuesverdien av eiendom i utlandet unntatt fra skatteplikten i Norge på grunnlag av skatteavtale som Norge har med landet hvor eiendommen befinner seg, skal likningsverdien for eiendommen ikke føres i post 401 F, men eventuelt i post 463. 


I feltet ”Type eiendom” føres hva slags eiendom selskapet eier. Feltet har følgende svaralternativer: • Andel i boligselskap
 • Boligeiendom herunder eierseksjon
 • Fritidsbolig
 • Tomt
 • Gårdsbruk
 • Skogeiendom
 • Næringseiendom
 • Annen fast eiendom»

Klikk her for utskriftsvennleg versjon