Kjelde: Regnskap Norge

Frå og med 1. oktober 2021 blir midlertidig låg MVA-sats på 6 prosent endra tilbake til 12 prosent.

Dette gjeld mellom anna meirverdiavgift på persontransport, hotellovernatting og enkelte områder innan kultursektoren.

FORSKUDDSFAKTURERING FOR TJENESTER LEVERT ETTER 30. SEPTEMBER

Bokføringsforskriften slår fast at vederlag for persontransport, servering, abonnementer, leier, avgifter og lignende kan faktureres med mva. før levering har funnet sted.

Innenfor dette tjenesteområdet er det for flere leveranser aktuelt med lav sats.

Det er merverdiavgiftssatsen på leveringstidspunktet som skal benyttes i salgsdokumentet. Det betyr at tjenester med lav sats som faktureres i dag, men som leveres etter 30. september, skal faktureres med 12 % mva.

UNNTAK FOR BILLETTER MED INNTIL 30 DAGERS VARIGHET

Skattedirektoratet har uttalt at prinsipputtalelsen fra 16. desember 2015, vedrørende økning av mva-sats, er veiledende også i denne sammenhengen.

I prinsipputtalelsen fremgår det at billetter med en varighet på inntil 30 dager, som faktureres før økningen av mva-satsen trer i kraft, kan faktureres med gammel mva-sats.

En 30-dagers billett som selges i dag, skal altså faktureres med 6 %, selv om billetten gjelder etter at satsen er satt opp til 12 %.

BILLETTER MED MER ENN 30 DAGERS VARIGHET

Billetter med mer enn 30 dagers varighet, eksempelvis årskort og sesongkort, skal faktureres med den nye satsen dersom hele tjenesten leveres etter at satsen har endret seg.

Slike billetter skal faktureres forholdsmessig etter tidsbruken med gammel og ny sats, dersom bruken av billetten finners sted både før og etter satsen øker. Årskort på bussen som faktureres 20. september, må derfor avgiftsberegnes forholdsmessig med 6 % for 10 dager og med 12 % for den resterende perioden.

ÉN OG SAMME PERSONTRANSPORTTJENESTE

I prinsipputtalelsen fra 16. desember 2015 fremgår det også at sammenhengende reiser som påbegynnes før endringen av mva-sats trer i kraft, skal faktureres med gammel sats (6 %).

Forutsetningen er at det dreier seg om «én og samme transporttjeneste». Tolker man dette ordrett, må reisebyråer benytte forskjellige satser om reisen i Norge går fra 30. september med ett fly og 1. oktober med et annet.

Om det likevel bare benyttes én sats, kan imidlertid reisebyrået med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 22-1 annet ledd kreve differansen fra kjøper.

ANDRE TJENESTER SOM KAN FORSKUDDSFAKTURERES

Ut i fra den samme prinsipputtalelsen fremgår det videre at det skal faktureres med 12 % sats før 1. oktober 2021 for idrettsarrangementer som finner sted på – eller etter – dette tidspunktet.

Når det gjelder overnattingstjenester er vi tilbake til utgangspunktet om at det er leveringstidspunktet som er avgjørende for avgiftssatsen.

En overnattingstjeneste som påbegynnes levert før 1. oktober og avsluttes etter dette må faktureres med både 6 og 12 % mva. Hoteller og andre overnattingssteder må derfor i en periode operere med to satser.

Forøvrig blir det nødvendig for de fleste leverandører som benytter lav sats å beholde 6 % i en lengere periode – kreditnotaer utstedt 1. oktober eller senere som gjelder forhold før denne datoen skal anvende satsen på fakturatidspunktet.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon