Gjev skattytar urette eller ufullstendige opplysningar kan det ileggast tilleggsskatt. Det same gjeld dersom skattytar ikkje leverer sjølvmelding.


Den vanlege satsen er 30%. I nokre tilfelle blir satsen sett ned til 15%. Det gjeld blant anna dersom likningskontoret har tilgang til opplysningane, for eksempel ved lønn innberetta frå arbeidsgivar.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon