Det er Kredittilsynet som varslar at drosjeeigarane må skjerpe inn praksis til dokumentasjon av salsinntektene. Bakgrunnen er kontrollar hos rekneskapsførarar som fører for mange drosjeeigarar.


Kredittilsynet sender no ut pålegg til rekneskapsførarane om å seie opp slike oppdrag. Dette gjeld såframt drosjeeigarane ikkje snarast skjerpar praksisen sin.


Kjelde: NARF


Kredittilsynet skriver i sine brev følgende:


«Det stedlige tilsynet avdekket videre at regnskapsførerselskapet har vansker med å få mange av oppdragsgiverne til å innrette seg etter de krav bokføringsloven og tilhørende forskrifter stiller, jf. pkt. 2.3 og 2.4 overfor. Kredittilsynet viser til regnskapsførerlovens § 2 første ledd, hvor det bl.a. fremgår ”Som regnskapsføring etter denne lov regnes utføring av oppdragsgivers plikter etter regnskaps- og bokføringsregelverket….” Siden mange av selskapets oppdragsgivere, som i det alt vesentlige driver innen drosjenæringen, ikke oppfyller kravet om å legitimere kontantomsetningen etter de krav som stilles, jf. bl.a. bokføringsforskriftens § 5-3 med tilhørende underpunkter, og de heller ikke benytter skattetrekkskonto etter krav som følger av skattebetalingsloven § 5-12, innebærer dette at regnskapsførerselskapet må frasi seg oppdraget. Kredittilsynet kan ikke akseptere at et autorisert regnskapsførerselskap fører regnskap for oppdragsgivere som ikke følger sentrale bestemmelser i nevnte lovverk.


Med hjemmel i kredittilsynsloven § 4 første ledd nr. 7 varsler Kredittilsynet med dette om at ______________ vil pålegges å fratre som regnskapsfører for de oppdragsgivere som ikke innretter sin virksomhet etter regnskaps- og bokføringslovens bestemmelser. «


Regelverket om dokumentasjon av omsetning for drosjeeiere


Det følger av bokføringsforskriften § 8-2 at taxinæringen skal dokumentere sin kontantomsetning ved bruk av taksametere. Dette er på plass hos de fleste, forhåpentligvis alle. Derimot har mange ikke fått med seg at de også må foreta et dagsoppgjør, dvs en opptelling av kassa og med sammenligning av dette mot skiftlappene.


Fra taksametere skal det kjøres ut skiftlapper. Skiftlappene skal signeres fortløpende med fullt navn på skiftets sjåfør. På de fortløpende nummererte skiftlappene skal løyvenummer, taksameterets serienummer, skiftets dato, klokkeslett for skiftets begynnelse og slutt, antall turer, brutto innkjørt beløp fordelt på kontant og kreditt, totale og besatte kilometer, identifikasjon av sjåfør og akkumulerte tall for totale kilometer og totalt innkjørt i kroner.


Kravet til dagsoppgjør følger av bokføringsforskriften § 5-3-3. Man kan langt på vei si at skiftlappene tilfredsstiller kravene til dagsoppgjør. Det som imidlertid ofte mangler på skiftlappen er opplysninger om en fysisk opptelling av kassabeholdningen. En slik opptelling skal gjennomføres og beløpet skal noteres på egnet registreringssted. Opptellingen skal dateres og det skal fremgå hvem som har foretatt opptellingen.


Avvik mellom omsetning i ht skiftlapp og fysisk opptelling må forklares. Dette kan eksempelvis være at et beløp er satt inn i bank, kontante utlegg i løpet av skiftet og annet. Videre betyr dette at driksen ikke kan holdes unna beskatningen.  

Klikk her for utskriftsvennleg versjon