Kjelde: NARF


Aksjelovens § 2-18 og kravet om revisorbekreftet kapitalinnskudd endres fra 1.1.2012 ved at finansinstitusjoner også kan bekrefte det samme. Den lovpålagte bekreftelsen som er forbeholdt revisor i aksjeloven § 2-8 beholdes imidlertid. Fortsatt må m. a. o. de minste ASene få revisor til å bekrefte åpningsbalansen.
Justisdepartementet opplyser på telefon til NARF at kravet om revisorbekreftet åpningsbalanse først skal vurderes i forbindelse med de andre forenklingsforslagene som er fremmet i advokat Knudsens utredning ”Forenkling og modernisering av aksjeloven” som ble avgitt i januar 2011.


NARFs vurderinger og innspill:


I NARFs brev til Justiskomiteen av 23.9.2011 foreslo vi følgende endringer i aksjeloven § 2-8 annet ledd:


”Åpningsbalansen skal settes opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Består åpningsbalansen av annet enn kontantinnskudd skal en registrert eller statsautorisert revisor avgi erklæring om at balansen er utarbeidet i samsvar med disse reglene. Åpningsbalansen skal tidligst være datert fire uker før stiftelsen, jf § 2-9. Kongen kan gi forskrift med nærmere regler om kravet til åpningsbalanse. I forskriften kan det gjøres unntak fra reglene i første til tredje punktum.”


NARF fortsetter arbeidet med forenklinger og vil jobbe aktivt for å få opphevet ovennevnte krav om revisorbekreftelse.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon