Kjelde: NARF
Med dette imøtekommes en av NARFs forenklingssaker, og som også ble fremmet av Bokføringsstandardstyret helt tilbake i 2008 og gjentatt i den nylig avleverte forenklingsrapporten fra NRS. – Det har tatt for lang tid, men nå gleder vi oss over at myndighetene endelig har tatt denne lavthengende forenklingsfrukten ned, uttaler Sandra Riise i NARF om endringen. – Det er viktig at regelverket holder følge med den teknologiske utviklingen og utnytter de besparelsesgevinster som digitaliseringen åpner for. Endringen vedrørende reiseregninger er et kjærkomment eksempel på dette, avslutter hun.  


I forenklingsrapporten fra NRS er besparelsen ved fjerning av originalitetskravet beregnet til 1,2 mrd kroner i året for næringsliv og kommuner. I tillegg kommer besparelsen for statlige virksomheter.


Endringen som fjerner originalitetskravet er innarbeidet i skattebetalingsforskriften § 5-6-11. I tillegg skal reiseregningene og utleggsoppstillingene kunne signeres elektronisk. Dette innebærer at det allerede fra arbeidstakers hånd kan sendes inn reiseregninger og utleggsoppstillinger med vedlegg elektronisk, uavhengig av om «originalbilaget» er papirbasert eller elektronisk.


Det er et vilkår at den elektroniske løsningen gir tilfredsstillende sikkerhet for at utsteder er korrekt angitt (identitetskontroll, signaturkrav) og at reiseregningen ikke er endret etter utstedelse (integritetskrav). Hvilke krav som skal settes for å likestille håndskrevet underskrift med en elektronisk løsning vil bero på en konkret vurdering, der man bl.a. ser på risikoen for sikkerhetsbrudd. Skattedirektoratet utydper videre:


«Ett av formålene med regelverket er å kunne knytte ansvar for reiseregningen til en bestemt fysisk person. Løsningen må tilby sikker lagring av hvem som har undertegnet reiseregningen. Det må også være en tilfredsstillende sikring mot at uvedkommende signerer. Ulike mekanismer kan her være aktuelle for å styrke autentiseringen (tokomponents autentisering, for eksempel noe en kan og noe en har, – passordkvalitet, utleveringsrutiner). Dessuten vil krav om tidsmessig nærhet mellom signering og autentisering styrke tilliten til løsningen. Arbeidsgiveren må vurdere om en elektronisk signatur oppfyller disse kravene.»


I tillegg til det nevnte har Skattedirektoratet tilpasset kravene til dokumentasjon ved refusjon av arbeidstakers reisekostnader og billettløse reiser i tråd med utviklingen på området. Det er også foretatt presiseringer knyttet til dokumentasjonskravene for refusjon av arbeidstakers kostnader til bevertning.


Endringene gjelder fra 1. juli 2014.


Les mer om endringene i Skattedirektoratets kunngjøring av 20. juni 2014.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon