I over 10 år, nærmere bestemt siden 2005, har Finansdepartementet og Regnskapsregisteret benyttet utsatt frist med å ilegge forsinkelsesavgift som virkemiddel for å stimulere til levering av årsregnskap gjennom Altinn. Denne overgangsordningen er det nå slutt på, noe som innebærer at forsinkelsesgebyr begynner å påløpe dersom årsregnskapet ikke er levert innen 31. juli. 

Hovedårsaken til at overgangsordningen ikke videreføres eller gjøres permanent, er at myndighetene mener det er uheldig at årsregnskap offentliggjøres sent. 

Praktiske hensyn kontra regnskapsbrukernes behov
Regnskap Norge arbeidet mye med å få flyttet innsendingsfristen på begynnelsen av 2000-tallet, og har senere fulgt opp i forhold til å få videreført overgangsordningen. Nå er vi derimot redd vi ikke lenger blir hørt med hensyn til behovet for utsatt innsendingsfrist.

Dersom offentliggjøring av årsregnskap skal ha verdi, er det også viktig at årsregnskapene som leveres har reell verdi for brukerne av årsregnskapene. Slik sett er det vanskelig å vinne frem med at praktiske innsendingsutfordringer skal veie tyngre enn regnskapsbrukernes behov for relevante årsregnskap.

Innstrammingen i fristen medfører at når regnskapsfører skal sende inn årsregnskapet for kunden, må fremdriften knyttet til gjennomføring av generalforsamling, bekreftelse fra kunden på at årsregnskapet er godkjent og tidspunktet for innsendelse av årsregnskapet planlegges.

Regelverket om fastsettelse og innsendelse av årsregnskap 
Det følger av regnskapsloven § 8-2 at årregnskap mv skal sendes Regnskapsregisteret senest én måned etter fastsetting av årsregnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen skal fastsettes senest seks måneder etter regnskapsårets slutt, noe som følger avregnskapsloven § 3-1. Fristen for å fastsette årsregnskap som avsluttes ved utgangen av kalenderåret er med andre ord 30. juni, og innsendelse til Regnskapsregisteret skal skje innen 31. juli.

Ileggelse av forsinkelsesgebyr følger av regnskapsloven § 8-3. Dersom årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning eller oversendelsesbrev ikke er avsendt før 1. august i året etter regnskapsåret, skal den regnskapspliktige betale forsinkelsesgebyr inntil innsendingsplikten er oppfylt. Det samme gjelder dersom det etter denne fristen er feil eller mangler ved de innsendte dokumentene.

Er regnskapsåret avsluttet på en dato fra 1. januar til 30. juni, skal årsregnskapet mv sendes Regnskapsregisteret før 1. februar.

Det er ikke mulig å søke utsettelse med å levere årsregnskapet.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon