Kjelde: Regnskap Norge

Frå 1. juni 2020 har ikkje arbeidstakar rett til å få levere eigenmelding dei første 16 dagane i arbeidsgivarperioden. Men arbeidsgivar kan unnlate å krevje legeerklæring.

Vidare er det igjen krav om to månader oppteningstid hos arbeidsgivar.

For å redusere arbeidspresset på helsetenesta i samband med virusutbrotet, utvida styresmaktene retten til å bruke eigenmelding for opptil 16 kalenderdagar frå første fråversdag. Samstundes blei det gjort unntak frå kravet om to månaders oppteningstid hos arbeidsgjevar, som blei redusert til fire veker. Desse unntaka blei innført 16. mars 2020.

Endringar i smittesituasjonen og god kapasitet i helsetenestene er bakgrunnen for at utvida rett til bruk av eigenmelding blir oppheva frå 1. juni 2020.

AVTALE OM UTVIDET RETT TIL EGENMELDING

Arbeidsgiver kan fortsatt velge å gi rett til å bruke egenmelding de første 16 dagene, men fra 1. juni er ikke lenger arbeidsgiver pålagt å godta dette. Dette innebærer at dersom det ikke er avtalt utvidet rett til egenmelding, kan arbeidsgiver fra 1. juni kreve legeerklæring fra fjerde fraværsdag.

Husk at arbeidsgiver også gjennom IA-avtale kan ha gitt bedre rettigheter ved å bestemme at arbeidstakeren kan nytte egenmelding ved sykefravær som varer lenger enn tre dager, men begrenset til 16 dager (arbeidsgiverperioden).

FORTSATT REDUSERT ARBEIDSGIVERPERIODE

Arbeidsgivere skal kun betale sykelønn for de tre første dagene med korona-relatert sykefravær. Med korona-relatert sykefravær menes at den ansatte er smittet av korona, det er mistanke om at den ansatte er smittet eller den ansatte er pålagt av myndighetene å være i karantene.

Særlige regler om redusert arbeidsgiverperiode fremgår av § 3-2 i midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien.

Dersom arbeidstakeren ikke opplyser skriftlig om fraværet skyldes korona, kan ikke arbeidsgiver søke om refusjon etter den nye ordningen og de midlertidige reglene. For at arbeidsgiveren skal kunne kreve refusjon, må den ansatte opplyse i egenmeldingen at sykefraværet skyldes koronaviruset. Ansatte som dokumenterer fraværet med sykmelding fra lege, må også opplyse arbeidsgiver om at det gjelder koronaviruset. Det er innført et nytt refusjonsskjema tilpasset spesielt for koronasituasjonen. Les mer om dette under tema «sykmelding, egenmelding, fravær» på koronaviruset – hvordan håndtere situasjonen?

Av hensyn til taushetsplikten kan ikke arbeidsgiver kreve å få se sykmelding med diagnose. Arbeidstakere må oppfordres til å oppgi om sykmelding skyldes korona fordi dette er grunnlaget for at arbeidsgiver kan søke refusjon etter de midlertidige reglene. Les mer om behandling av personopplysninger under tema «personvern» på koronaviruset – hvordan håndtere situasjonen?

ENDRINGEN GJELDER OGSÅ SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE OG FRILANSERE

Fra 1. juni må selvstendige næringsdrivende ha sykmelding for å ha rett til sykepenger fra fjerde dag i folketrygden.

Retten til sykepenger fra fjerde dag for selvstendige næringsdrivende og frilansere gjelder fortsatt bare for sykefravær som skyldes korona-relatert sykefravær.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon