Regjeringa foreslår å forlenge den midlertidige inntektsordninga for sjølvstendig næringsdrivande og frilansarar til 1. juli.

Ordninga gir 60 prosent kompensasjon for tapt inntekt samanlikna med nivået før koronapandemien. Inntekter opp til 6G årleg tel med.

Les meir om kompensasjonsordninga på NAV.

Artikkelen inneheld presiseringar frå NAV om søknadsfristar, felles bedrift og ektefellefordeling samt kva som inngår i grunnlaget for søknaden.

Den eine av ektefellane i felles bedrift må søke manuelt. Les meir her.

Kjelde: Regnskap Norge

KOMPENSASJON FOR NÆRINGSDRIVANDE OG FRILANSARAR – FRÅ 80 TIL 60 PROSENT DEKNING 

Etter 17 dagar utan inntekt kan sjølvstendig næringsdrivande få kompensert 80 prosent av pensjonsgivande næringsinntekt for 2019, avgrensa opp til kr 600 000 (6G).

Frå 01.11.2020 er kompensasjonen redusert frå 80 til 60 prosent dekning.

Kompensasjonen skjer etter søknad etterskotsvis. Du kan berre sende inn søknad éin gong per periode. Det vil seie, at om du sender inn ein søknad med opplysningar som er feil, kan du ikkje sende inn ny søknad eller trekkje den søknaden du allereie har sendt inn.

Les om søknadsfrist for kompensasjon for næringsdrivande og frilansarar her.

NAV – Søknad om kompensasjon for tapt inntekt for selvstendig næringsdrivende (ENK, DA/ANS) og frilansere

Dagpenger

Selvstendig næringsdrivende har ikke rett på dagpenger. Det er kun inntekt som arbeidstaker, og inntekt utenfor tjenesteforhold som ikke er ledd i selvstendig næringsvirksomhet, som gir rett til dagpenger.

Er du frilanser, kan du ha rett til dagpenger. Er du selvstendig næringsdrivende i tillegg, kan du søke på begge ordningene. Da får du i tilfelle dagpenger for frilansinntektene, mens du får penger fra den nye ordningen for den delen av inntekten din du har som selvstendig næringsdrivende.

Mange har en kombinasjon av flere inntekter. Les her hvis du er usikker på om du er selvstendig næringsdrivende eller frilanser

Hvis du har tapt inntekter både som frilanser og selvstendig næringsdrivende: Du velger selv om du vil søke om dagpenger for frilansdelen, eller om du bare vil søke på den nye ordningen for begge typer inntekt.

Sykepenger

Det er i utgangspunktet de ordinære reglene for næringsdrivende som gjelder når det gjelder sykepenger.

Selvstendig næringsdrivende vil nå ha rett til sykepenger fra fjerde dag av fraværet med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler. Dette er en midlertidig ordning. Utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

NAV har lagt ut informasjon om at i de situasjoner hvor en lege vurderer at du må holdes isolert fordi du er eller kan være smittet godkjennes som sykdom.

Omsorgspenger

Du som er selvstendig næringsdrivende har nå rett på omsorgspenger når du må være borte fra jobb fordi barnehagen eller skolen er stengt. Ordningen innebærer at du gis rett til tilsvarende antall dager som ansatte, fratrukket en venteperiode på tre dager. Du vil få en kompensasjon på 100 prosent av beregningsgrunnlaget fra fjerde dag og utover.

Frå 1. juli 2020 er det ny endring som innebærer at selvstendig næringsdrivende og frilansere selv må dekke de 10 første omsorgsdagene for kalenderåret totalt. Hvis du allerede har dekket noen av disse dagene tidligere i år, telles disse med i de 10 dagene. 

Les meir om endringa frå 1. juli 2020 på nav

Gründer- og oppstartsbedrifter

Innovasjon Norge kan tilby tilskudd til unge vekstbedrifter, innovasjonslån, rentestøttelån, tilskudd til private innovasjonsmiljø, næringsrettet forskning mv. Les mer her.

80 % inntektssikring til selvstendig næringsdrivende og frilansere

Ordningen skal gi en viss kompensasjon for inntektsbortfall for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt, og som ikke er ivaretatt gjennom andre ordninger, som sykepenger, omsorgspenger eller dagpenger. Ytelsen skal forvaltes av Arbeids- og velferdsetaten.

For november og desember er kompensasjon for næringsdrivende og frilansere redusert frå 80 til 60 prosent dekning, begrenset oppad til 6G.

Loven blir opphevet 1. januar 2021.

Virkeområde

Ordningen kompenserer for noe av inntektsbortfallet som selvstendig næringsdrivende og frilansere har som en følge av korona-utbruddet. Det er et vilkår at inntektsbortfallet ikke kan dekkes av andre ordninger som gir ytelser til livsopphold. Ordningen er knyttet til tap av inntekt for personer, ikke til omsetningssvikt i virksomheter.

Ordningen gir målgruppen en inntektskompensasjon på 80 prosent av beregningsgrunnlaget, fratrukket samtidig annen inntekt fra arbeid, fra og med dag 17 etter inntektsbortfall. Skjæringspunktet settes til 12. mars. Første mulige dag for kompensasjonsstønad blir 30. mars 2020.

Målgruppe

Selvstendig næringsdrivende og frilansere som hadde aktiv virksomhet før 1. mars 2020, og som har mistet personinntekt som følge av utbrudd av korona kan søke om kompensasjonsytelse. Mange næringsdrivende og frilansere kombinerer dette med lønnsarbeid. Noen av disse vil fortsatt ha en viss lønnsinntekt selv om de ikke kan drive selvstendig. Andre vil kunne ha rett på sykepenger, omsorgspenger eller dagpenger. Denne ordningen skal ikke kompensere for tap som kan kompenseres gjennom andre ordninger. Samtidig bør ikke alle som kombinerer næringsvirksomhet eller frilans med lønnsarbeid utelukkes fra ordningen.

Ytelsen gis ikke til selvstendig næringsdrivende og frilansere som har arbeidsinntekt eller rett til dagpenger, sykepenger eller omsorgspenger på til sammen 6 G eller høyere.

Ytelsen gis ikke for personer med personinntekt under 0,75 G eller for personer over 67 år.

Utmåling og utbetaling av ytelsen

Ved beregning av kompensasjonsgrunnlaget for selvstendig næringsdrivende tas det utgangspunkt i pensjonsgivende årsinntekt fra næring fra 2019.

Når den selvstendig næringsdrivende startet virksomheten i løpet av 2019, skal vedkommende oppgi inntekten for 2019. Denne inntekten omregnes til en årsinntekt. Startet den selvstendig næringsdrivende virksomheten i januar eller februar 2020, skal vedkommende oppgi næringsinntekt fram til 1. mars 2020. Denne inntekten omregnes til en årsinntekt.

For frilansere er beregningsgrunnlaget basert på personinntekt for oppdrag de siste 12 månedene. For nyetablerte frilansere kan en kortere periode legges til grunn.

For å forebygge spekulasjon i tiltaket, gis ytelsen ikke til virksomheter som startet opp etter 1. mars 2020, eller som var registrert, men uten inntekter før denne dato.

Søker du som selvstendig næringsdrivende trenger du personinntekt fra næring for perioden du søker for (etter de 16 dagene du selv må dekke). Hvis du har utbetalinger fra NAV skal de tas med som personinntekt.

Det gis en kompensasjon med 80 prosent opp til et tak på 6 G omregnet til årlig beløp, men slik at taket reduseres krone for krone med arbeidsinntekt, dagpenger, omsorgspenger og sykepenger i ytelsesperioden. Inntekter personene har som selvstendig næringsdrivende eller frilanser i stønadsperioden går til fradrag i ytelsen med 80 prosent.

Ytelsen skal utbetales fra og med dag 17 etter at inntektsbortfallet inntraff. Ytelsen betales per måned og etterskuddsvis. Ytelse for april kan utbetales i mai.

Eksempel fra NAV

Jeg har ikke inntekt som arbeidstaker i tillegg. Hvordan beregnes min kompensasjon? 

Kari er selvstendig næringsdrivende, og har ingen andre inntekter i tillegg. Hun har delvis tapt sin næringsinntekt på grunn av koronasituasjonen. I måneden det søkes for hadde hun en inntekt på 10 000 kroner.  

Hennes næringsinntekt i 2019 (pensjonsgivende inntekt) var på 400 000 kroner. 80 prosent av dette utgjør 320 000 kroner pr år. Det tilsvarer en månedsinntekt på 26 667 kroner. 

Dette beløpet reduseres med et beløp som tilsvarer 80 prosent av inntekten på 10 000 kroner som hun hadde i måneden det søkes for. 

Dermed utbetales det 18 667 kroner (26 667 kroner – 8 000 kroner) til Kari i måneden det søkes for.

Du finner flere eksempler hos NAV

Varighet

Forskriften (klikk her) er ment å vare så lenge behovet for en kompensasjonsordning for inntektstap som følge av utbruddet av korona er til stede.

Søknadsskjema og søknadsfrist

Søknadsskjema finner du hos NAV, klikk her.

Merk at det er den næringsdrivende selv som må søke. Regnskapsfører kan feks ikke søke på vegne av kunden sin.

Du kan kun sende inn søknaden én gang per periode. Det vil si at hvis du sender inn en søknad med opplysninger som er feil, kan du ikke sende ny søknad eller trekke den søknaden du har sendt. Det er derfor viktig at du kontrollerer at tallene du legger inn er riktige.

Søknadsfristen er innen utgangen av måneden etter den måneden du søker for. For eksempel vil frist for å søke kompensasjon for april være 31. mai 2020. Tilsvarende for senere søknadsperioder.

Ektefeller i felles bedrift

Også den av ektefellene som ikke er registrert med organisasjonsnummer i felles bedrift har rett til å søke kompensasjon. Her har det blitt diskutert mulige løsninger for å ivareta dette.

En av ektefellen i felles bedrift må søke manuelt. Les forslag til fremgangsmåte her.

NAV har kommet til at disse må henvende seg til NAVs kontaktsenter og informere at de er i denne situasjonen. NAV har fått på plass en rutine som skal sikre at disse får gitt NAV nødvendige opplysninger.

Se kontaktinformasjon til NAVs kontaktsenter.

Les mer:

Korona: Dette må du som driver virksomhet vite.

NAV – Selvstendig næringsdrivende – Hva gjelder i min situasjon?

Klikk her for utskriftsvennleg versjon