Kjelde: Regnskap Norge

Arbeidsgivar kan søke om lønstilskot for oktober, november og desember 2020. Søkeportalen opnar 1. februar. Siste frist for å søke om lønstilskot for perioden er 1. mars 2021.

Den tilsette må ha vore heilt eller delvis permitterter 31. august 2020 (søknadsperiode oktober/november/desember) og vere tilbake i minst den same stillingsprosent som før permittering ved inngang til månaden ein søker støtte for. Den tilsette kan ikkje permitterast på nye, vere under oppseiing eller seiast opp før 1. februar 2021.

Ordninga gjeld for næringsdrivande, enkeltpersonføretak, institusjonar, ideelle organisasjonar, foreiningar og stiftingar. Ordninga omfattar alle tilsette, også lærlingar.

Ein føresetnad for å kunne søke og motta lønstilskot er at verksemda har rapportert korrekt til Aa-registeret via a-melding. Dette vert presisert i ei pressemelding frå Skatteetaten.

Bedrifter kan få inntil kr 15.000 per månad per tilsett.

Vilkår for å motta tilskot med meir finne ein på lonnstilskudd.no

Opplysningar om verksemder som mottek lønstilskot vert gjort offentleg i ei eiga innsynsløysing på Skatteetaten sine nettsider.

BEREGNET ETTER OMSETNINGSSVIKTEN

Lønnstilskudd til foretak som driver næringsvirksomhet blir beregnet etter omsetningssvikten i støttemåneden. Foretak med et omsetningsfall på 30 prosent eller mer sammenlignet med samme måned året før får 15.000 kroner per heltidsansatt som tas tilbake fra permittering. Foretak med omsetningsfall mellom 10 og 30 prosent kan også søke om støtte, men de får en lavere sats:

Oms. fallPermitteringsgrad for fulltidsansatt
 20 %40 %60 %80 %100 %
15 %7501 5002 2503 0003 750
20 %1 5003 0004 5006 0007 500
25 %2 2504 5006 7509 00011 250
30 – 100 %3 0006 0009 00012 00015 000

De første utbetalingene vil komme vel en uke etter at søknad er sendt.

PRIORITERT KONTROLLOMRÅDE

Skatteetaten gjennomfører kontroller av virksomheter både før og etter utbetaling av tilskudd. I tillegg til eget kontrollarbeid, har også Skatteetaten nært samarbeid med Økokrim, politidistriktene og andre offentlige etater som NAV, Tolletaten, Arbeidstilsynet og de sju A-krimsentrene, som er et tverretatlig samarbeid.

Opplysninger om virksomheter som mottar lønnstilskudd og summene de mottar offentliggjøres fortløpende i en egen innsynsløsning på Skatteetatens nettsider.

På lonnstilskudd.no finner arbeidsgivere informasjon om ordningen og vilkår for å motta tilskudd.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon