Kjelde: Regnskap Norge

Ordninga gjeld førebels for perioden 1. september 2020 til 28. februar 2021 og vert berekna for to månader om gongen. Søknad kan sendast inn via Altinn frå 18. januar 2021.

Alle som kvalifiserer til støtte får pengane utbetalt i løpet av 2-3 virkedagar etter dei har søkt. Dette føreset at søknaden ikkje må gjennom ytterlegare kontroll.

Søknaden sendast inn via kompensasjonsordningen.no og er administrert av Brønnøysundregistera.

4. januar opnar Brønnøysundregistera vegleiingsteneste for bedrifter.

Ordninga kjem i staden for den varsla kompensasjonsordninga for reiselivet og byggjer på ordninga ein hadde våren og sommaren 2020.

Ordninga gjeld for dei same næringane som var omfatta av den førre kompensasjonsordninga. Det er krav om ein reduksjon i omsetninga på meir enn 30% som følgje av koronapandemien.

Rekneskapsførar eller revisor må stadfeste søknaden før innsending. Nytt i ordninga er at kostnad med attestasjonen blir delvis kompensert.

Spørsmål og svar for norske bedrifter om koronautbrotet

Fakta om kompensasjonsordningen:

  • Tilskudd gjennom ordningen beregnes med utgangspunkt i foretakets faste, uunngåelige kostnader, multiplisert med omsetningsfall i prosent og multiplisert med en justeringsfaktor.
  • Justeringsfaktoren er 0,7 for september og oktober, 0,85 for november og desember og 0,8 for januar og februar.
  • En justeringsfaktor på 0,8 betyr at ordningen kan dekke inntil 80 pst. av foretakenes faste, uunngåelige kostnader, avhengig av størrelsen på omsetningsfallet. Et foretak med 50 pst. omsetningsfall vil få dekket 40 pst. av de faste, uunngåelige kostnadene som omtalt over, mens et foretak med 100 pst. omsetningsfall vil få dekket 80 pst.
  • Til forskjell fra den tidligere kompensasjonsordningen som gjaldt fra mars og ut august 2020, blir det ikke noen sesong- eller vekstfaktor som skal inngå i beregning av tilskudd.
  • Regjeringen foreslår at beregnet tilskuddsbeløp opp til 30 mill. kroner per kalendermåned utbetales i sin helhet. For beregnet tilskuddsbeløp som overstiger 30 mill. kroner, vil beløpet over 30 mill. kroner avkortes med en faktor på 0,5. Maksimalt tilskudd per måned per foretak/konsern er 80 mill. kroner. Dette tilsvarer beregningsmodellen for maksimal støtte i august for den tidligere ordningen.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon