Kjelde: Regnskap Norge

Eiga støtteordning til store publikumsopne arrangement

Tilskotsordninga er retta mot publikumsopne arrangement som skulle vore gjennomført i perioden 5.mars til 31. desember 2020 med eit venta besøkstal på minst 350 personar og som er av regional eller nasjonal verdi. Eksempel er messer, matfestivalar, utdanningsfestivalar, bilfestivalar, kongressar.

Støttebeløpet er set til maksimalt 60 prosent av faktisk underskot som følgje av det avlyste arrangementet. Støtta vert utbetalt som eit tilskot, der 20 prosent av tilskotet er betinga av at det vert gjennomført eit tilsvarande arrangement i framtida.

Søknadsfristen til Innovasjon Norge er 1. februar 2021.

Her kan du lese meir om kriteria og opprett søknad

Omstillingsordninga for reiselivet vert vidareført og utvida

Søknadsfristen er 20. desember 2020. Også nyetablerte bedrifter og messe- og konferansearrangørar kan få støtte.

Eit krav er at verksemda har meir enn 30% redusjon i omsetning dei so siste heile månadane før søknadstidspunktet, samanlikna med same periode året før.

Meir informasjon om kven som kan søke, krav til søkar og kva det kan søkast om er å finne på Innovasjon Norge sine nettsider.

Kompensasjonsordning for reiselivsnæringa vert utvida

Regjeringa varsla tidlegare at det skal verte etablert ei eiga kompensasjonsordning hausten 2020 for reiselivsbedrifter med stort fall i omsetninga. No er detaljane om ordninga og kven som er dekt av denne på plass.

Ordninga gjaldt i utgangspunktet for perioden 1. september til 31. desember 2020 med utbetaling i 2021. Ordninga er no utvida med to månader, til ut februar 2021.

Kravet til fall i omsetning er senka frå 40 til 30 prosent.

Støtteandelen er auka frå 50 til 60 prosent. Det vil seie at ordninga dekker inntil 60 prosent av dei faste uunngåelege kostnadene avhengig av fall i omsetning.

Regjeringa har foreslått å auke grensa for maksimal utbetaling per søkar. Tilskotsbeløp opp til 20 millionar kroner per kalendermånad vert betalt ut i si heilheit. Tilskotsbeløp som overstig 20 millionar kroner vert avkorta med 50 prosent opp til ei øvre grense på 50 millionar kroner per månad.

Ordninga vil omfatte:

 • Overnattingsbransjen
 • Serveringsbransjen
 • Alpinanlegg
 • Event-, messe- og konferansearrangørene
 • Museer, fornøyelses- og opplevelsesparkar
 • Formidlingsbransjen
 • Passasjertransport med buss og båt
 • Groundhandling og bakketenester
 • Reiselivsrelatert utleie av biler og sports- og fritidsutstyr

Søkaren på kunne stadfeste at hovuddelen av inntekta kjem frå reiselivsretta verksemd som er meint omfatta av ordninga.

Les meir om kravet for å kunne søke om tilskot på Regjeringen.no.

For småbedrifter som kan dokumentere at 80% av inntektene var knytt til reiselivsverksemd i 2019, er det foreslått ei søknadsbasert tilskotsordning. Dette omfattar mellom anna turistbutikkar, eller dei som leverar mat og bakevarer til hotell.

For perioden 1. september til 31. desember 2020 er det bevilga 100 millionar kroner. Dette er forslått auka med 50 millionar kroner til for perioden januar til februar 2021.

Meir om kompensasjonsordning for reiselivsbedrifter finn du her.

Sjå også pressemeldinga frå Regjeringa.

Støtteordning for arrangørar av messer og festivalar

Regjeringa foreslår å etablere ei støtteordning for store, publikumsopne arrangement som messer og matfestivalar. Med denne ordninga ønskjer ein å gi aktørane moglegheit til å planlegge store arrangement også på sikt, trass økonomiske utfordringar.

Les meir om støtteordninga her.

Messe- og konferansearrangørar kan også søke kompensasjonsordning for reiselivet og omstillingsordning for reiselivet via Innovasjon Norge. Les meir her.

Kompensasjonsordninga for kultursektoren er utvida

Det er opna for søknader for kulturarrangement i perioden 1.mai til 31.august. Søknadsfristen er 15. september 2020. Underleverandørar kan også søke og det vert gitt kompensasjon også for arrangement som er delvis avlyst.

Du finn søknadsskjema og vegleiing på Kulturrådet sine sider

Føremålet med ordninga er å kompensere tap og meirutgifter i samband med utsetjing, heil eller delvis stenging eller avlysing av arrangement i kultursektoren som følgje av pålegg som er gitt av statlege myndigheiter i samband med covid-19 utbrote.

Forskrifta finn du her.

NÅ KAN OGSÅ UNDERLEVERANDØRER SØKE

Med den siste utvidelsen av kompensasjonsordningen kan nå også underleverandører til kulturarrangementer søke om kompensasjon.

Med underleverandør menes aktører innenfor lys, lyd, bilde og rigg, artister, management, booking og filmdistributører som leverer tjenester eller innhold til et kulturarrangement, og aktører som leier ut lokaler der det skal gjennomføres et kulturarrangement.

Eksempler på aktører som ikke omfattes av ordningen er filmprodusenter, rettighetshavere, aktører innenfor vakthold/sikkerhet, catering og teknologi- og billettsystemleverandører.

Det er videre følgende vilkår for at underleverandører kan søke om kompensasjon:

 • Underleverandøren har sin hovedvirksomhet i Norge og var registrert i Enhetsregisteret før 1. mai 2020
 • Underleverandøren skulle levert tjenester/innhold til kulturarrangement åpent for allmennheten i Norge i perioden fra og med 1. mai til og med 31. august 2020
 • Underleverandøren har hatt et omsetningsfall på minst 30 prosent i kalendermånedene det søkes tilskudd for i perioden mai til august 2020, sammenlignet med tilsvarende måned i 2019
 • Tapte inntekter eller merutgifter etter § 6 for underleverandøren i den gjeldende perioden utgjør minimum 25 000 kroner til sammen etter eventuelle avkortninger
 • Underleverandøren er ikke under konkursbehandling

Underleverandør som mottar 60 prosent eller mer av sine inntekter fra offentlig tilskudd i 2019, har ikke rett til kompensasjon.

Mens arrangører kan få kompensert inntil 100 % av sine netto tapte billettinntekter og merutgifter, vil underleverandørene kun få kompensert inntil 50 % av sine tapte inntekter.

Videre er det for selvstendig næringsdrivende underleverandører satt en maksimal kompensasjon på 426 593 kroner på årsbasis.

Det kan ikke søkes kompensasjon som både arrangør og underleverandør på samme kulturarrangement.

En underleverandør som oppfyller kriteriene for ordningen kan motta kompensasjon selv om arrangører ikke gjør det.

DELVIS AVLYSTE ARRANGEMENTER GIR RETT TIL KOMPENSASJON

Kompensasjon var tidligere begrenset til avlysning, stenging eller utsettelse av arrangementer som følge av koronautbruddet.

Endringene i ordningen medfører nå at også delvis avlyste arrangementer gir rett til kompensasjon. Dette kan for eksempel være arrangementer som er gjennomført, men nedskalert som følge av pålegg gitt av statlige myndigheter.

Avlysninger på grunn av råd eller pålegg gitt av andre enn statlige myndigheter, for eksempel fra kommuner, gir ikke grunnlag for kompensasjon fra denne ordningen.

ENDRINGER I BEREGNINGSMÅTEN FOR TAPTE BILLETTINNTEKTER

Det som arrangørene kunne søke om kompensasjon for i den forrige runden, var netto tapt billettinntekt og deltakeravgift, samt merutgifter.

For arrangører:

Måten netto tapt billettinntekt beregnes på er endret ved den nye ordningen. Der den forrige ordningen beregnet dette ved å se på differansen mellom arrangementets budsjetterte og faktiske inntekter, skal de faktiske inntekter nå vurderes mot gjennomsnittet av arrangørens billettinntekter fra kulturarrangementer avholdt 1. mai til 31. august de siste tre årene. Bare der arrangøren ikke kan sammenligne de faktiske inntekter mot kulturarrangementer fra de foregående år kan den gamle beregningsmetoden brukes.

For underleverandører:

Beregningsmåten for tapte inntekter for underleverandører er stort sett den samme som for arrangører. En forskjell er imidlertid at arrangører som ikke har sammenlignbare arrangement de foregående år kan basere kompensasjonskravet på budsjetterte billettinntekter, mens underleverandørene som er i tilsvarende situasjon skal basere kompensasjonskravet på de kontraktsfestede inntektene som har falt bort i ordningens periode.

NYE TILDELINGSREGLER OG AVKORTINGSREGLER

Utgangspunktet at arrangøren eller underleverandøren skal få kompensert inntektsbortfallet, samt merutgifter så lenge arrangøren eller underleverandøren oppfyller ordningens vilkår. Som nevnt ovenfor får imidlertid underleverandører kun inntil 50 % av inntektsbortfallet kompensert.

Dersom kompensasjonen sammen med det faktiske resultatet for alle avlyste arrangementer overstiger det gjennomsnittlige resultatet for tilsvarende periode inntil tre år tilbake i tid, vil overskuddet avkortes slik at det blir likt med overskuddet i den tidligere perioden.

Der arrangøren eller underleverandøren ikke har sammenlignbare arrangementer eller inntekter fra foregående år, vil kompensasjonen og det faktisk resultat for avlyste arrangementer som overstiger arrangørens budsjetterte resultat for 2020 eller underleverandørens budsjetterte overskudd før avlysning, bli avkortet slik at overskudd etter avlysning blir likt budsjettert overskudd.

NYE TIDSPERIODER

Tidspunktet for når arrangøren må ha vært registrert i Enhetsregisteret er blitt forskjøvet fra 5. mars 2020 (forrige ordning) til 1. mai 2020 (ny ordning).

Perioden for når kulturarrangementet må være planlagt avholdt, er også forskjøvet fra 5. mars – 30. april 2020 (forrige ordning) til 1. mai – 31. august 2020 (ny ordning).

Klikk her for utskriftsvennleg versjon