Kjelde: NARF


Utgangspunktet er at arbeidsinntekt ved siden av pensjonen, fører til at pensjonen reduseres forholdsmessig. Dersom arbeidsinntekten som pensjonist f.eks. utgjør 20 % av tidligere inntekt, blir pensjonen, inkludert AFP-tillegget, utbetalt med 80 % av full pensjon.


Når den faktiske arbeidsinntekt for det enkelte kalender år er kjent, skal det foretas et etteroppgjør hvis det er utbetalt for mye eller for lite pensjon. Reglene for etteroppgjør i AFP-pensjon fremgår av forskrift om kombinasjon av avtalefestet pensjon og arbeidsinntekt (pensjonsgivende inntekt) § 4. Bestemmelsen innebærer at det ikke foretas etteroppgjør i AFP-pensjon så fremt:  • den pensjonsgivende inntekten er mindre enn 15000 kroner i løpet av kalenderåret, eller
  • avviket mellom faktisk inntekt og det inntektsanslaget som delpensjonen er utmålt etter er mindre enn 15000 kroner i løpet av kalenderåret

Ovennevnte beløpsgrenser gjelder også når pensjonisten bare har mottatt pensjon i en del av året. For lite utbetalt pensjon skal etterbetales, i form av et engangsbeløp fra pensjonsordningen. For mye utbetalt pensjon skal trekkes i framtidige pensjonsutbetalinger. De nærmere reglene fremgår av forskriftens § 4.


For å finne faktisk reduksjon i kroner må den enkeltes trygdekontor kontaktes for å få gjennomført beregninger.


Med virkning fra og med kalendermåneden etter man har fylt 67 år blir man ordinær alderspensjonist. For alderspensjonist mellom 67 og 70 år vil pensjonen avkortes med 40 % av inntekt over 2G,  jf. Folketrygdloven § 19-6. For pensjonister over 70 år vil inntekt ikke påvirke pensjonen.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon