Kjelde: Revisorforeningen

Regjeringen ønsker et sanksjonssystem hvor risikoen for å bli tatt øker, samtidig som ressursene i kontrolletatene og politi- og påtalemyndighet utnyttes på en bedre måte. Dersom sanksjoneringen av de mindre alvorlige lovbruddene «flyttes» fra straffesakskjeden til kontrollkjeden, vil en i følge strategiplanen kunne oppnå at flere lovbrudd sanksjoneres, at reaksjonen kommer raskere, og at politiressurser frigjøres og kan brukes til de mer alvorlige og komplekse sakene.

Dette betyr antakelig først og fremst at skatte- og avgiftsmyndighetene og NAV skal få utvidet adgang til å straffe lovbrytere med ulike former for bøter, slik som overtredelsesgebyr, tilleggsskatt og tilleggsavgift.

Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet

Klikk her for utskriftsvennleg versjon