Kilde: Regnskap Norge

 

Finansdepartementet vedtok 14. desember 2018 enkelte endringer i bokføringsforskriftens regler om registrering og dokumentasjon av kontantsalg, gjeldende fra 1. januar 2019. Se departmentets nyhetsmelding her.

Kontantfakturaer som alternativ til kassasystem
Kontantsalg fra 1. januar 2019 vil ikke bli krevd registrert i et kassasystem med produkterklæring hvis den bokføringspliktige i stedet utsteder salgsdokument (kontantfaktura) i samsvar med bestemmelsene i bokføringsforskriften delkapittel 5-1. En konsekvens av å velge kontantfakturering, er at kjøper må angis i salgsdokumentet med fullt (foretaks)navn og enten (foretaks)adresse eller organisasjonsnummer, jf. bokføringsforskriften § 5-1-2 første ledd.

Selv om det benyttes kontantfakturaer for å dokumentere kontantsalget, må det foretas daglig opptelling av kassabeholdning som skal sammenholdes mot salgsdokumentasjonen (dagsoppgjør). Oppgjørene skal dateres og det skal fremgå hvem som har foretatt opptelling av kassabeholdningen. Eventuelle differanser skal forklares.

Salg som dokumenteres med kontantfakturaer kreves ikke bokført i kundespesifikasjonen ut over det som gjelder generelt for visse kontante salg etter bokføringsforskriften § 3-1 annet ledd.

Elektronisk salgsrapport ved salg fra ubetjente salgssteder
Et av Finansdepartementets andre forslag, som fant støtte hos Regnskap Norge, var at salg fra andre ubetjente salgssteder enn automater skal kunne dokumenteres med elektronisk salgsrapport som viser alle transaksjoner enkeltvis. Dette er et nytt alternativ til forhåndsnummererte konvolutter, innbundet bok der sidene er forhåndsnummererte eller lister som viser beregnet salg ut fra endring i varebeholdning.

Dette forslaget er nå vedtatt. Ved salg fra andre ubetjente salgssteder enn automater, kan det dermed fra 1. januar 2019 benyttes for eksempel apper hvor kundene kan finne frem til det aktuelle salgsstedet ved bruk av mobiltelefon, for å registrere hvilke varer og tjenester som ønskes kjøpt. Regnskap Norge forstår unntaket slik at både kundens elektroniske kvittering og selgers elektroniske salgsrapport må vise klart hvilke varer og tjenester kunden har kjøpt og på hvilket tidspunkt.

Utskrift av salgskvittering fra automater
Spørsmålet om krav til utskrifter av salgskvitteringer på papir har fått stor oppmerksomhet. I høringsnotatet av 2. mai 2018 foreslo Finansdepartementet et unntak fra kravet om utskrift av salgskvittering ved salg fra drivstoff-, parkerings- og billettautomater og andre automater med funksjonalitet til å skrive salgskvittering, hvis automaten har en funksjon som gjør det frivillig for kunden å ta ut salgskvittering. Regnskap Norge støttet dette forslaget.

Forslaget er vedtatt, slik at det fra 1. januar 2019 ikke er et ubetinget krav om at slike automater alltid skrive ut en salgskvittering til kunden ved gjennomføring av kontantsalg. Automtaten må imidlertid ha en funksjon hvor kunden kan velge å få skrevet ut en kvittering.

Kontantsalg i veldedige og allmennnyttige institusjoner og organisasjoner
Regnskap Norge var positive til Finansdepartmentets forslag om forenklede dokumentasjonsregler for veldedige og allmennyttige institusjoners og organisasjoners omsetning som er unntatt fra merverdiavgiftsloven.

De vedtatte endringene fra 1. januar 2019 gjelder bokføringspliktige veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner som omfattes av følgende bestemmelser i merverdiavgiftsloven § 3-12:

første ledd bokstav b om omsetning av varer til betydelig overpris
første ledd bokstav e om varer fra enkeltstående og kortvarige salgsarrangementer
tredje ledd om omsetning av varer fra kiosk og omsetning av serveringstjenester
For slike kontantsalg kreves det ikke et kassasystem med produkterklæring. Kontantsalget kan i stedet dokumenteres kun med dagsoppgjør og eventuell annen tilgjengelig dokumentasjon, for eksempel en elektronisk salgsrapport som viser transaksjonene enkeltvis eller en rapport fra betalingsterminalen. Det vil etter dette være slik at opptellingen av kontanter alene kan være dokumentasjon for den delen av kontantsalget som blir betalt med sedler og mynter.

Dagsoppgjøret skal ifølge bokføringsforskriften § 5-4-5 omfatte en daglig opptelling av kassabeholdning som skal sammenholdes mot salgsdokumentasjonen. Oppgjørene skal dateres og det skal fremgå hvem som har foretatt opptelling av kassabeholdningen.

Les mer om endringene i kontantsalgreglene her.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon