Kjelde: Regnskap Norge
Kjelde: Regnskap Norge

Regjeringa varslar om nye endringar. Rundt 20. mai vert det opna for å søke om kompensasjon for mars- april 2021.

Fristen er forlenga til 15. juni, justeringsfaktoren for januar/februar er justert til 0,85 og uspesifisert støtte frå kommunen skal ikkje reknast som omsetning. Det er mogleg å korrigere tidlegare innsende søknader.

TAPT VARELAGER

Det jobbes for at nye søknader for periodene november/desember 2020 og januar/februar 2021 skal kunne sendes inn fra rundt 20. mai. Fra om lag samme tidspunkt skal søknader for tilskuddsperioden mars/april 2021 kunne sendes inn.

Les meir om kompensasjon for tapt varelager her.

TILSYNSAVGIFTER

I pressemelding fra Næringsdepartementet 30. april skriver departementet at det fra mars 2021 skal være mulig å ta med kostnader knyttet til offentlige tilsyn. 

MEDLEMSKONTINGENT TIL DESTINASJONSSELSKAPER

En annen endring som foreslås er at medlemskontingent til såkalte destinasjonsselskaper skal kunne kompenseres gjennom ordningen.

Destinasjonsselskapene driver blant annet med markedsføring av ulike reiselivsdestinasjoner i Norge og leverer også tjenester til reiselivsbedriftene. Destinasjonsselskapene er i stor grad eid av reiselivsbedriftene rundt om i landet og finansieres blant annet gjennom medlemskontingenter fra disse.

Løsningen er ment å gi bedriftene insentiv til å betale medlemsavgiften.

MAKSIMALT STØTTEBELØP REDUSERES

Regjeringen har besluttet å redusere maksimalt støttebeløp per måned fra 80 til 50 millioner kroner.

Innslagspunktet for avkortning av støttebeløp med 50 prosent reduseres i tillegg fra 30 til 20 millioner kroner. 

Tilpasning til EU-regelverk medfører dessuten at støtten til større bedrifter begrenses:

  • Maksimal støtte per foretak/konsern kan maksimalt utgjøre 10 mill. euro for hele ordningens løpetid, regnet fra mars 2021. Endringene gjelder fra mars 2021.
  • «Støtteintensiteten» (andel av kostnad som kan dekkes) kan ikke overstige 70 pst. for større foretak, det vil si foretak med 50 eller flere ansatte og en årlig omsetning eller balansesum på over 10 mill. euro. 

Endringene gjelder fra mars 2021.

FORVENT MER KOMPLISERT REGELVERK

I pressemeldingen skriver departementet videre at Europakommisjonen har innsnevret handlingsrommet som dagens generelle kompensasjonsordning er hjemlet i.

Regjeringen vil derfor hjemle ordningen i et annet støtterettslig hjemmelsgrunnlag, når ordningen nå må notifiseres og godkjennes på nytt av ESA for perioden mars–juni 2021.

Erfaringer tilsier dessverre at det er fare for at slik EU-tilpasning kan komplisere regelverket en del. De faktiske konsekvensene blir kjent når endringene i forskriften kommer. Dette bør skje snarlig, dersom forhåpningene om å åpne for søknader for mars – april fra 20. mai skal være realistisk.

KOMPENSASJONSORDNING 2 – BEHOV FOR Å KORRIGERE SØKNAD?

Endringsløsningen er laget slik at det alltid er sist innsendte søknad som gjelder. Ny søknad vil dermed automatisk erstatte søknaden som er sendt inn tidligere, og differansen vil enten bli utbetalt eller det vil sendt faktura med krav om tilbakebetaling. 

Dersom et tilbakebetalingskrav utgjør under 100 kroner, kreves ikke beløpet tilbakebetalt. 

Les mer om ny søknad her. 

VARSEL OM ENDRING I FORSKRIFT

Det er varslet flere forskriftsendringer, men i denne endringsrunden er det tre områder som påvirkes: 

  • Fristen 14. mars endres til 15. juni
  • Justeringsfaktor for januar/februar endres fra 0,8 til 0,85
  • Uspesifisert støtte fra kommunene som er gitt i tråd med regelverket om bagatellmessig støtte, skal ikke regnes som omsetning

FRISTENDRINGEN

I og med at det må gjøres endringer i både løsningen og søknader har departementet kommet til at det er hensiktsmessig at frist for å søke kompensasjon for månedene september/oktober, november/desember og januar/februar endres til 15. juni.

Endringen gjøres i forskriften § 1-1 tredje ledd.

ØKT JUSTERINGSFAKTOR

Justeringsfaktoren for januar/februar var i utgangspunktet satt til 0,8, men Stortinget har vedtatt å øke faktoren til 0,85.

Endringen gjøres i forskriften § 3-1 annet ledd.

TILSKUDD FRA KOMMUNENE

Det har vært flere utfordringer knyttet til påvirkningen kommunale tilskudd har hatt på kompensasjonssøknader. Dette er nå løst ved at uspesifisert støtte fra kommunene som er gitt i tråd med regelverket om bagatellmessig støtte, ikke skal regnes som omsetning

For mange bedrifter medfører denne endringen at det er aktuelt å sende inn søknader for de to første tilskuddsperiodene, som følge av at de nå oppfyller kravet på omsetningsfall på minst 30 prosent. Dette innebærer at ordinær søknad kan sendes innen den nå forlengede fristen.

For foretak som allerede har søkt blir det aktuelt å korrigere innsendt søknad. Dette kan du lese mer om her

Se egen artikkel om de kommunale tilskuddene.

Endringen gjøres i forskriften § 2-2 annet ledd.

Artikkelen vil bli oppdatert når pressemelding fra Næringsdepartementet kommer ut. Vi håper blant annet på at departementet sier noe mer om betingelsene knyttet til kommunale tilskudd som omfattes av endringen.

ENDRINGSFORSKRIFTEN

Det vil ta tid før Lovdata er oppdatert. Vi har fått tillatelse fra Næringsdepartementet til å publisere endringsforskriften.

Denne lyder i sin helhet slik (endringer i uthevet kursiv tekst):

Forskrift om endring av forskrift 21. desember 2020 nr. 3085 til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 10. mars 2021 med hjemmel i lov 18. desember 2020 nr. 156 om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020 § 4 og § 6.

I

I forskrift 21. desember 2020 nr. 3085 til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020 gjøres følgende endringer:

§1 tredje ledd skal lyde:

(3) Søknader om tilskudd skal for den enkelte tilskuddsperiode, jf. første ledd, sendes inn innenfor følgende tidsrom:

   a. 18. januar til 15. juni 2021

   b. 18. januar til 15. juni 2021

   c. 15. mars til 15. juni 2021


§ 2-2 annet ledd skal lyde:

(2) Som omsetning anses også inntekt til erstatning for inntekt som nevnt i første ledd, herunder offentlige tilskudd og inntektssikring gitt i forbindelse med koronapandemien. Dette gjelder likevel ikke tilskudd etter forskrift 17. april 2020 nr. 820 eller denne forskrift, eller gaver fra privatpersoner opptil 3 000 kroner samlet i perioden det søkes om tilskudd for. Tilskudd som gis etter lov 23. juni 2020 nr. 99 om tilskudd ved avbrutt permittering eller etter ordningen under Innovasjon Norge for tilskudd til likviditetsstyrking som muliggjør omstilling og gjenåpning av reiselivsnæringen, anses ikke som omsetning. Uspesifisert støtte fra kommunene som er gitt i tråd med regelverket om bagatellmessig støtte, anses heller ikke som omsetning.

§ 3-1 annet ledd skal lyde:

(2) Justeringsfaktor er

  1. 0,70 for første tilskuddsperiode, jf. § 1-1 bokstav a
  2. 0,85 for andre tilskuddsperiode, jf. § 1-1 bokstav b
  3. 0,85 for tredje tilskuddsperiode, jf. § 1-1 bokstav c


II

Forskriften trer i kraft straks.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon